KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 czerwca 2023r. o godz. 9.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy
odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

Porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LV Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 maja 2023r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej
w drodze darowizny prawa własności nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Rzeczyca.
16. Raport o stanie Gminy Rzeczyca za 2022 rok:
a) debata nad raportem;
b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rzeczyca.
17. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Rzeczyca wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2022 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzeczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
19. Udzielnie absolutorium dla Wójta Gminy Rzeczyca za 2021 rok:
a) przedstawienie uchwały Nr III/92/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Rzeczyca z wykonania budżetu za 2022 rok;
b) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Rzeczyca;
c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz uchwały
Nr III/159/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzeczyca w sprawie absolutorium za 2022 rok;
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rzeczyca za 2022 rok.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.