Porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 05 maja 2023r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/76/2019 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 09 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/202/2021 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/239/2017 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rzeczyca, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 268/1, 268/2, 268/5 położonych w obrębie Sadykierz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/346/2023 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2023r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca w 2023 roku”.
12. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2022r.
13. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rzeczyca za 2022 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.