Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Rzeczyca
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli,
określenia form i specjalności kształcenia, na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rzeczyca Nr III/18/2018
z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym
programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od
zwrotu wydatków.
6. Zamknięcie obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy
udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl > zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.