Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 maja 2021 r.
4. Informacja Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Mazowieckim o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń klęskowych na terenie gminy Rzeczyca.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rzeczyca do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Rzeczyca.
16. Raport o stanie Gminy Rzeczyca za 2020 rok :
a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rzeczyca.
17. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Rzeczyca wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2020 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzeczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
19. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Rzeczyca za 2020 rok:
a) przedstawienie uchwały Nr III/57/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Rzeczyca z wykonania budżetu za 2020 rok;
b) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Rzeczyca;
c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz uchwały Nr III/94/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 09 czerwca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzeczyca w sprawie absolutorium za 2020 rok;
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rzeczyca za 2020 rok.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Tra