Rzeczyca  30 stycznia 2008r.

Wójt Gminy

Rzeczyca woj. łódzkie    

 

 

           Łódzki Urząd Wojewódzki

         w  Łodzi

         Wydział Środowiska

         i Rolnictwa

         ul. Sienkiewicza 3

         90-113 Łódź

         _______________________

 

 

RRiZP 7625 - 1/2008

 

 

            Stosownie do treści art. 51 ust.1 pkt. 3 i ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) zwracam  się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualny zakres, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie domu jednorodzinnego, mieszkalnego na działce ewidencyjnej Nr 166/2 w obrębie wsi Brzeziny Gm. Rzeczyca położonej na obszarze Natura 2000”realizowanego przez Pana Marka Kośkę zam. Warszawa 01-934 ul. Perseusza 59 ubiegającego  się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w zadania.

Informuję, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „ Dolina Pilicy” oznaczony kodem 140003.

 

 

 

 

 

W załączeniu:

1. Kserokopia wniosku

    Pana Marka Kośki

    zam. Warszawa 01-934 ul. Perseusza 59

2. Kserokopia informacji o planowanym przedsięwzięciu

3. Kserokopia mapy ewidencyjnej

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

BIP Gminy Rzeczyca