Zakład Usług Komunalnych

Z dniem 1 stycznia 2013 roku,
Zakład Usług Komunalnych przekształcono w
Referat Usług Komunalnych
 
Urzędu Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca
tel. 44 7105 111 

 

Zakład Usług Komunalnych

         w Rzeczycy                                                                             Rzeczyca 23 grudnia 2009 r.

ul. Mościckiego 10

O G  Ł O S Z E N I E

             

            Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( T.j.Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy ul. Mościckiego 10 informuję , iż od dnia 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. na terenie Gminy Rzeczyca obowiązują następujące taryfy na zbiorowe zaopatrzenie  wodę stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

                                                                                                           Dyrektor

                                                                                              Zakładu Usług Komunalnych

                                                                                                         w Rzeczycy

                                                                                                                                 Włodzimierz Piotrowski

      

  ZAŁĄCZNIK

   do ogłoszenia

                                                                                                                         

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Rzeczyca w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

I. Wysokość cen za dostarczoną wodę:

 Grupa taryfowa 1

- Gospodarstwa domowe pobierające wodę w ilości do 100m3 na kwartał;

  Cena za 1 m 3 wody 2,04 zł ( netto)

 

Grupa taryfowa 2

  - Gospodarstwa domowe pobierające wodę w ilości powyżej  100m3 na kwartał

  - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą , zakłady produkcyjne i przemysłowe, inni odbiorcy     

    nie wymieni wyżej

Cena za 1m3  wody 2,99 zł ( netto)

Gospodarstwa domowe , o których mowa w Grupie taryfowej 2 , cenę za 1 m 3 wody ustalone dla Grupy taryfowej 2 uiszczać będą od nadwyżki ponad 100m3 pobranej wody na kwartał.

II. Ustala się miesięczną opłatę stałą za korzystanie z wodomierza w zależności od przekroju;

                          Grupa taryfowa 1 i 2

Przekrój wodomierza

Opłata w zł (netto)

Ø 15-20

           2,00

Ø25-40

         16,00

Ø 50 i więcej

         58,00

                                                                         

Do ceny netto, o których mowa wyżej- pkt I i II  doliczony będzie podatek VAT w wysokości 7%.