Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wniosek doc.doc)wniosek doc.doc Radosław Bernaciak405 kB22018-01-16 12:15
Pobierz plik (ZESTAWIENIEfaktur[1].doc)ZESTAWIENIEfaktur[1].doc Radosław Bernaciak46 kB22018-01-16 12:15

Wójt Gminy Rzeczyca
informuje:
iż, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2018 rok można składać:

• w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.
Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
Stawka zwrotu za 1 l oleju w 2018 roku wynosi 1,00 zł
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Oswiadczenie.pdf)Oswiadczenie.pdf Radosław Bernaciak352 kB52018-01-10 15:01


Informujemy, że zgodnie z art.11¹ pkt. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016r.poz.487 ze zm.) przedsiębiorcy prowadzący w 2017 roku sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w swoim punkcie sprzedaży w terminie do 31 stycznia 2018r.
Ponadto zgodnie z art. 11¹ pkt. 7 wyżej cytowanej ustawy należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwoleń w trzech równych ratach w terminach:
I rata do 31 stycznia 2018 r.
II rata do 31 maja 2018r.
III rata do 30 września 2018 r.

Powyższe oświadczenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczycy. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 44 710 51 11 w. 37
W załączeniu : Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017.(wraz z pouczeniem)

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że dnia 28 grudnia 2017r. (czwartek ) o godz. 9 00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy
odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, wybór sekretarza Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2017r.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
7. Przedstawienie informacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi :
a) w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rzeczyca,
b) w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Rzeczyca na 2018 rok,
c) w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rzeczyca.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/232/2017 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Rzeczyca.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (informacja o wyniku konkursu na brokera ubezpieczeniowego.pdf)informacja o wyniku konkursu na brokera ubezpieczeniowego.pdf Paulina Kobacka61 kB372017-12-01 14:41
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Karta zgłoszenia.pdf)Karta zgłoszenia.pdf Radosław Bernaciak236 kB82017-12-05 14:20
Pobierz plik (Lista osób popierajacych kandydata.pdf)Lista osób popierajacych kandydata.pdf Radosław Bernaciak213 kB102017-12-05 14:20
Pobierz plik (Oświadczenie kandydata na ławnika.pdf)Oświadczenie kandydata na ławnika.pdf Radosław Bernaciak123 kB112017-12-05 14:20

W związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających ławników kadencji 2016-2019 na podstawie art.161 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016r.poz.2062 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości liczbę ławników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w lutym 2018r. przez Radę Gminy Rzeczyca :

do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim - 1 ławnik

Podkategorie