Ogłoszenia, informacje

Proponowany PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, wybór sekretarza Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 19 kwietnia 2017r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rzeczyca nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 171/1, 194/1,194/3 położone w miejscowości Kanice.
5. Ocena sytuacji w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rzeczyca na podstawie :
a) informacji na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń klęskowych i wypadkowych mieszkańców Gminy Rzeczyca,
b) informacji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i skali przestępczości w Gminie Rzeczyca,
c) informacji na temat ochrony zdrowotnej mieszkańców Gminy Rzeczyca.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Parkowej w Rzeczycy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rzeczyca części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 53, położonej w miejscowości Bartoszówka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rzeczyca części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57/4, położonej w miejscowości Bartoszówka.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/194/2017 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rzeczyca na lata 2017-2021.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

Szanowni Mieszkańcy,

Niniejszym informujemy, że z dniem 15 maja br. rozpocznie się odczytywanie wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych gospodarstwach na terenie Gminy Rzeczyca za II kwartał 2017r.

Szczegółowy terminarz pracy inkasenta zamieszczamy poniżej. Prosimy o obecność w gospodarstwie osoby do kontaktu oraz zapewnienie dostępu naszemu inkasentowi do wodomierza. W przypadku nieobecności Państwa w gospodarstwie prosimy o pozostawienie stanu licznika wody w widocznym miejscu. Dziękujemy.

Lp.

Miejscowość

Termin odwiedzin inkasenta

1.

Kanice

15-16.05.

 

2.

Stanisławów

3.

Wiechnowice

17.05.

4.

Bartoszówka

18-19.05.

5.

Bobrowiec

22.05.

6.

Sadykierz

23-25.05.

7.

Brzozów

26.05.

8.

Gustawów

29.05.

9.

Jeziorzec

30.05.

10.

Roszkowa Wola

31.05.;01.06.

11.

Lubocz

02.06;05.06.

12.

Kawęczyn

6.06.

13.

Brzeg

7.06.

14.

Grotowice

08-09.06.

 

15.

Brzeziny

16.

Łęg

12-13.06.

17.

Glina

14.06.

18.

Zawady

16.06.

Rzeczyca ulice:

 

19.

1. Niska, Krótka, Słoneczna, Obwodowa, Hubala, Kwiatowa

19 - 20.06.

20.

2. Tomaszowska, Zachodnia, Akacjowa, Polna

21.06.

21.

3.Mościckiego, Mokra, Parkowa, Kitowicza

22-23.06.

Rzeczyca Nowa ulice:

 

22.

1. Zielona, Lipowa, Wiśniowa, Zakątna

26.06.

23.

2. Nowa, Długa, Graniczna

27-28.06.

24.

3. Mazowiecka, Górna, Zacisze, Łąkowa, Piaskowa

29-30.06.

Urząd Gminy w Rzeczycy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty)
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2017
w terminie do 31 maja 2017 r.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek:
Gmina Rzeczyca
PBS w Rzeczycy :26 8985 0004 oo20 0210 3961 0026
z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.
Przypominamy również, że z dniem 01.01.2016 r. nastąpiła zmiana ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487). Zgodnie z art. 18 ust. 12 b w przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5,powiększonej o 30% tej opłaty.
W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Gminy Rzeczyca po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Komunikat sesja 19 kwietnia 2017r.pdf)Komunikat sesja 19 kwietnia 2017r.pdf Radosław Bernaciak69 kB512017-04-12 14:48

W dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Biura Rady Gminy Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2 odbędzie się XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20170323121908776.pdf)Porządek obrad Radosław Bernaciak90 kB552017-03-23 12:44

Podkategorie