Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (misiek.pdf)Plan orientacyjny Radosław Bernaciak827 kB2112008-04-16 11:52
Pobierz plik (POW_UTRWALENIA_RZECZYCA2_2007.pdf)Kosztorys Radosław Bernaciak120 kB2192008-04-16 11:52
Pobierz plik (rade.pdf)Mapa Radosław Bernaciak786 kB2112008-04-16 11:52
Pobierz plik (RZECZYCA_-_KAWĘCZYN_DW.pdf)Rzeczyca Kawęczyn Radosław Bernaciak30 kB2112008-04-16 11:52
Pobierz plik (RZECZYCA_-_KAWĘCZYN_IBIOZ.pdf)IBIOZ Radosław Bernaciak57 kB2142008-04-16 11:52
Pobierz plik (RZECZYCA_-_KAWĘCZYN_OP.pdf)Opis techniczny Radosław Bernaciak56 kB2782008-04-16 11:52
Pobierz plik (RZECZYCA_-_KAWĘCZYN_RN.xls)Wykaz robót nawierzchniowych Radosław Bernaciak28 kB2062008-04-16 11:52
Pobierz plik (RZECZYCA_-_KAWĘCZYN_STR_TYT.pdf)Strona tytułowa Radosław Bernaciak23 kB2132008-04-16 11:52
Pobierz plik (RZECZYCA_-_KAWĘCZYN_SZ.pdf)Spis zawartości Radosław Bernaciak20 kB2192008-04-16 11:52
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ Radosław Bernaciak231 kB2072008-04-16 11:52
Pobierz plik (Specyfikacja_techniczna.pdf)Specyfikacja techniczna Radosław Bernaciak232 kB2072008-04-16 11:52
Ogłoszenie o przetargu niograniczonym na powierzchniowe utrwalenie emulsją drogi gminnej Rzeczyca - Bobrowiec - Kawęczyn
  „Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Rzeczyca-Kawęczyn-Bobrowiec”
 
1. Zamawiający:
Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, tel. 044 710-61-76, fax 044 710-52-20.
2. Tytuł przetargu:
        „Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Rzeczyca-Kawęczyn-Bobrowiec


3. CPV: 44.23.31.41


4. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.278 mln euro


5. Warunki:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający nw. warunki:1) posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  .5). Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wg wzoru- załącznik nr 1 do siwz wraz z następującymi dokumentami : -oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3
5.1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych należy złożyć:-  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   -  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.                                                                                                              

 5.2) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień. Pracownicy nadzoru winni posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (branża drogowa), oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wg załącznika Nr 4 do siwz


- Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego  załącznik nr 5 do siwz) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych o podobnym charakterze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem  wartości, przedmiotu, zakresu, dat wykonania, miejsca wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający żąda potwierdzenia wykonania co najmniej dwóch zamówień o podobnym charakterze i wartości. Potwierdzeniem należytego wykonania robót jest każdy dokument wystawiony na wykonawcę, w którym istnieje zapis potwierdzający okres oraz zakres wykonanych robót oraz ich wartość ( referencje, listy gratulacyjne protokół odbioru itp.)

5.3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
( wg załącznika nr  2)                                                                                                                     

 - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
6. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów     i oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Termin realizacji:
zakończenie realizacji zadania do 10.05.2008 r.

Osoba odpowiedzialna: 

Monika Woźniak tel. 0-44 710-61-76

Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, Sekretariat

Oferty można składać do:
2008-05-07 godz. 11:00


Otwarcie ofert:
2008-05-07 godz. 11:30
Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2                                 97-220 Rzeczyca pokój nr 11
Kryteria wyboru:
Cena 100 %
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. Informacje o zamówieniu:

Opis przedmiotu oraz  zakresu zamówieniaIstniejący stan drogi: nawierzchnia utwardzona destruktem bitumicznym grub. 10 cm stabilizowanym mechanicznie na podłożu z kruszywa naturalnego o grub. 10 cm.Zakres zamówienia obejmuje realizację II etapu zadania określonego w części opisowej projektu technicznego i polega na:1)     oczyszczeniu mechanicznym nawierzchni na powierzchni  18.000 m 2,2)     powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm 3 /m 2  na pow. 18.000 m 2,3)     powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wymiarach 5-8 mm w ilości 10 dm 3 /m 2  na pow. drogi 18.000 m 2.Długość drogi: 3050  mb, szerokość jezdni: 4,00 m, szerokość poboczy: 0,75 m.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.8. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej: www.rzeczyca.pl, można ją odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, może być przesłana pocztą  za zaliczeniem pocztowym (cena siwz 20,00 zł)
Przesłanie specyfikacji następuje po dostarczeniu do Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć u Zamawiającego osobiście, można przesłać pocztą, faksem na nr (44) 710-52-20 lub pocztą elektroniczną na adres: ug@rzeczyca .pl

9. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych                                   

10. Język, w k0tórym można składać oferty: polski
11. Termin związania ofertą

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                           

Marek Pałasz                        

 

Wójt Gminy Rzeczyca