Drukuj
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2007_08_28_Bartosz_wka__budowlanka_cz1.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - Bartoszówka- budowlanka cz 1 666 kB2132007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_Bartosz_wka__budowlanka_cz10.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - Bartoszówka- budowlanka cz 10 584 kB2002007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_Bartosz_wka__budowlanka_cz11.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - Bartoszówka- budowlanka cz 11 717 kB2032007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_Bartosz_wka__budowlanka_cz12.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - Bartoszówka- budowlanka cz 12 504 kB2052007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_Bartosz_wka__budowlanka_cz13.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - Bartoszówka- budowlanka cz 13 942 kB2082007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_Bartosz_wka__budowlanka_cz2.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - Bartoszówka- budowlanka cz 2 737 kB2522007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_Bartosz_wka__budowlanka_cz3.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - Bartoszówka- budowlanka cz 3 722 kB2052007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_Bartosz_wka__budowlanka_cz4.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - Bartoszówka- budowlanka cz 4 699 kB1982007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_Bartosz_wka__budowlanka_cz5.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - Bartoszówka- budowlanka cz 5 661 kB2082007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_Bartosz_wka__budowlanka_cz6.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - Bartoszówka- budowlanka cz 6 549 kB2092007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_Bartosz_wka__budowlanka_cz7.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - Bartoszówka- budowlanka cz 7 787 kB2002007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_Bartosz_wka__budowlanka_cz8.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - Bartoszówka- budowlanka cz 8 870 kB2012007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_Bartosz_wka__budowlanka_cz9.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - Bartoszówka- budowlanka cz 9 780 kB2072007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_OSP_Bartosz_wka__kosztorys_przedmiar_rob_t.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - OSP Bartoszówka- kosztorys przedmiar robót 275 kB1972007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_SIWZ_Bartoszowka.doc)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - SIWZ Bartoszowka 357 kB2052007-08-28 16:51
Pobierz plik (2007_08_28_Specyfikacje_techniczna_wyk_i_odbioru_rob_t.pdf)Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce - Specyfikacje techniczna wyk.i odbioru robót 238 kB2012007-08-28 16:51

1. Zamawiający:
Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, tel. 044 710-61-76, fax 044 710-52-20.

2. Tytuł przetargu:
        „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bartoszówce


3. CPV:
45421000-4, 45442100-8, 45400000-1 
4. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.278 mln euro


5. Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający nw. warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  .

5). Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wg wzoru- załącznik nr 1 do siwz wraz z następującymi dokumentami :

-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3

5.1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych należy złożyć:

-  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

-  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.                                                                                                               

 5.2) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg załącznika Nr 4 do siwz)  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień.

Pracownicy nadzoru budowlanego muszą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania prac określonych w dokumentacji technicznej, ( w zakresie ogólnobudowlanym i instalacji elektrycznych,  Z CO NAJMNIEJ 5 LETNIM STAŻEM ), oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego  załącznik nr 5 do siwz) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych o podobnym charakterze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem  wartości, przedmiotu, zakresu, dat wykonania, miejsca wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Zamawiający żąda potwierdzenia wykonania co najmniej jednego zamówienia o podobnym charakterze i wartości.

Potwierdzeniem należytego wykonania robót jest każdy dokument wystawiony na wykonawcę, w którym istnieje zapis potwierdzający okres oraz zakres wykonanych robót oraz ich wartość ( referencje, listy gratulacyjne protokół odbioru itp.)

5.3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu    ( wg załącznika nr 2)                                                                                                                      - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
6. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów     i oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Termin realizacji:
- docieplenie stropodachu i wymiana dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej do 31.12.2007 r.                                                                                                                             - pozostałe prace do 31.05.2008 r.


Osoba odpowiedzialna:
Kosiacka Stanisława tel. 0-44 710-61-76

Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, Sekretariat

Oferty można składać do:
2007-09-18 godz. 11:00

Otwarcie ofert:
2007-09-18 godz. 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2                                97-220 Rzeczyca pokój nr 11


Kryteria wyboru:
Cena 100 %


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. Informacje o zamówieniu:


Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,

1/ docieplenie stropodachu i wymianę dachu

2/ docieplenie ścian zewnętrznych

3/ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

4/ wykonanie instalacji grzewczej, wodociągowej i kanalizacyjnej

5/ wymianę instalacji elektrycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III

niniejszej SIWZ.

8. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej: www.rzeczyca.pl, można ją odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, może być przesłana pocztą  za zaliczeniem pocztowym (cena siwz 40,00 zł)
Przesłanie specyfikacji następuje po dostarczeniu do Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć u Zamawiającego osobiście, można przesłać pocztą, faksem na nr (44) 710-52-20 lub pocztą elektroniczną na adres: ug@rzeczyca .pl

9. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych                                                 10. Język, w którym można składać oferty: polski

11. Termin związania ofertą
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

                            Marek Pałasz

                             Wójt Gminy Rzeczyca

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 1115