Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2007_08_07_boisko.xls)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli - boisko 19 kB2032007-08-07 16:14
Pobierz plik (2007_08_07_Boisko_do_pilki_noznej___projekt.JPG)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli - Boisko do pilki noznej projekt 52 kB1742007-08-07 16:14
Pobierz plik (2007_08_07_Modyfikacja_SIWZ.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli - Modyfikacja SIWZ 23 kB1772007-08-07 16:14
Pobierz plik (2007_08_07_Odpowied__na_zapytanie_do_tre_ci_SIWZ__boisko.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa boiska sportowego - Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ -boisko 22 kB1722007-08-07 16:14
Pobierz plik (2007_08_07_Protest___Rzeczyca___na_projekt_umowy___14_1__08_2007.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli - Protest - Rzeczyca - na projekt 52 kB1792007-08-07 16:14
Pobierz plik (2007_08_07_P_R_O_J_E_K_T.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli - P_R_O_J_E_K_T 73 kB1862007-08-07 16:14
Pobierz plik (2007_08_07_ROZSTRZYGNI_CIE_PROTESTU.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli - ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU 50 kB1762007-08-07 16:14
Pobierz plik (2007_08_07_SIWZ.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli - SIWZ 354 kB1772007-08-07 16:14
Pobierz plik (2007_08_07_Specyfikacja__techniczna___boisko.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli - Specyfikacja techniczna boisko 174 kB1752007-08-07 16:14
Pobierz plik (2007_08_07_Zapytanie_do_SIWZ___boisko_sportowe_w_Roszkowej_Woli_z_firmy_Panorama_II_Sp_z_o_o.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego - Zapytanie do SIWZ - Panorama II Sp z o.o. 77 kB1792007-08-07 16:14
Pobierz plik (2007_08_07_Zawiadomienie_o_wniesionym_prote_cie__boisko_Roszkowa_Wola.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska - Zawiadomienie o wniesionym proteście - boisko Roszkowa Wola 26 kB1732007-08-07 16:14
Pobierz plik (2007_08_07_Zawiadomienie_o_wniesionym_zapytaniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego - Zawiadomienie o wniesionym zapytaniu 21 kB1862007-08-07 16:14
Pobierz plik (2007_08_07_ZMIANY_W_PROJEKCIE_I_SPECYFIKACJI_TECHNICZNEJ.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli - ZMIANY W PROJEKCIE 34 kB1732007-08-07 16:14

   Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli”

1. Zamawiający:
Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, tel. 044 710-61-76, fax 044 710-52-20.

2. Tytuł przetargu:
        „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli”

3.
CPV:
45.21.22.21, 45.23.61.10, 45.34.00.00-2
4.
Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.278 mln euro

5. Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający nw. warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  .

5). Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wg wzoru- załącznik nr 1 do siwz wraz z następującymi dokumentami :

-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3

5.1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych należy złożyć:

-  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

-  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.                                                                                                               

 5.2) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg załącznika Nr 4 do siwz)  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień.

Pracownicy nadzoru budowlanego muszą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania prac określonych w dokumentacji technicznej, ( Z CO NAJMNIEJ 5 LETNIM STAŻEM ),  uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane  oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

- Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego  załącznik nr 5 do siwz) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych o podobnym charakterze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem  wartości, przedmiotu, zakresu, dat wykonania, miejsca wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Zamawiający żąda potwierdzenia wykonania co najmniej jednego zamówienia o podobnym charakterze i wartości.

Potwierdzeniem należytego wykonania robót jest każdy dokument wystawiony na wykonawcę, w którym istnieje zapis potwierdzający okres oraz zakres wykonanych robót oraz ich wartość ( referencje, listy gratulacyjne protokół odbioru itp.)

5.3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu    ( wg załącznika nr 2)

 - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zamawiający żąda dołączenia do oferty atest higieniczny oraz kartę techniczną sztucznej trawy.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
6. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów     i oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Termin realizacji:
31.10.2007r.
Osoba odpowiedzialna:
Kosiacka Stanisława tel. 0-44 710-61-76
Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, Sekretariat
Oferty można składać do:
2007-08-29 godz. 11:00


Otwarcie ofert:
2007-08-29 godz. 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2,
 97-220 Rzeczyca pokój nr 11

Kryteria wyboru:
Cena 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Informacje o zamówieniu :
Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zakres przedmiotu obejmuje:

1/ Po uprzednim korytowaniu i niwelacji terenu wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych

   - warstwy dolnej o grubości 15 cm,

   - wykonanie górnej warstwy o grubości 3 cm z miału kamiennego. 

2/ Wykonanie nawierzchni  z trawy syntetycznej zielonej wysokości  min. 5 cm, zasypka  

    piaskowo-granulatowa.

Trawa sztuczna o parametrach:

- rodzaj włókna: monofil

- materiał włókna: polietylen

- wysokość włókna ponad podkład: min. 50 mm

- gęstość monofilamentów: min. 155 000 szt./m2

- ciężar włókna min. 11 000 dtex

- gęstość pęczków trawy: min. 7800 szt./m2

3/ Montaż wyposażenia sportowego polegający na wbetonowaniu gotowych urządzeń lub tulei mocujących w podbudowę boiska, zaprojektowano  montaż dwóch bramek o wymiarach 5,00 x 2,00 m stalowych wraz z dwoma kompletami siatek.

4/ Montaż ogrodzenia boiska z siatki ogrodzeniowej na słupkach stalowych.

Siatka ogrodzeniowa wysokości 400 cm, oczko 80 x 80 mm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III

niniejszej SIWZ.

8. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej: www.rzeczyca.pl, można ją odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, może być przesłana pocztą  za zaliczeniem pocztowym (cena siwz 30,00 zł)
Przesłanie specyfikacji następuje po dostarczeniu do Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć u Zamawiającego osobiście, można przesłać pocztą, faksem na nr (44) 710-52-20 lub pocztą elektroniczną na adres: ug@rzeczyca .pl

9. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych


10. Język, w którym można składać oferty: polski

11. Termin związania ofertą
okres 30 dni od upływu terminu składania   ofert.

Wójt Gminy Rzeczyca

Marek Pałasz