Drukuj

1. Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych ul Mościckiego 10, 97-220 Rzeczyca, tel.-fax 044 710-61-88

2. Tytuł przetargu:
Zakup z dostawą oleju opałowego dla jednostek budżetowych Gminy Rzeczyca


3. CPV:
231 22100-9 olej opałowy

4. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro

5. Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający nw. warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wg wzoru- załącznik nr 1do siwz wraz z następującymi dokumentami :

- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy p.z.p. z wykorzystaniem zał. Nr 2 do siwz

-oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. wg załącznika nr 3 do siwz.

5.1). W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych należy złożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


5.2). W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

- wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia jakim dysponuje wykonawca co-najmniej 1 pojazd przystosowany do przewozu materiałów płynnych -olej opałowy.

5.3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
-oświadczenie z zastosowaniem wzoru nr 2 do siwz

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia.


6 .Termin realizacji:
od 03 grudnia 2007 r. do 02 grudnia 2008 r.

7.Osoba odpowiedzialna:
Joanna Anteczek tel. 0-44 710-61-88

8.Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy, ul Mościckiego 10, 97-220 Rzeczyca
9.Oferty można składać do:
2007-11-22 do godz.: 11:00

10. Otwarcie ofert:
2007-11-22 o godz.: 11:30

11.Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy
12. Kryteria wyboru:
Cena 100 %

13. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
14.Informacje o zamówieniu :
1) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zakres robót obejmuje „Zakup z dostawą oleju opałowego dla jednostek budżetowych w Gminie Rzeczyca ”

Ilość oleju opałowego 90 000 litrów, olej dowożony będzie do szkół podstawowych w Luboczy, Sadykierzu, Bobrowcu i Rzeczycy, Gimnazjum w Rzeczycy, do Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy.

Olej musi opowiadać następującym parametrom:

- wartość opałowa min. 40,00 MJ/kg

- gęstość w temperaturze 15º C – min. 820 kg/m3

- zawartość siarki - nie więcej niż 0,3 %

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku należy załączyć do oferty orzeczenie laboratoryjne lub inny dokument potwierdzający spełnienie powyższego warunku.


2) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej: bip.rzeczyca.pl, można ją odebrać odpłatnie ( 10 zł) w siedzibie Zamawiającego, może być przesłana pocztą za zaliczeniem pocztowym.
Przesłanie specyfikacji następuje po dostarczeniu do Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć u Zamawiającego osobiście, można przesłać pocztą, faksem na nr (44) 710-61-88 lub pocztą elektroniczną na adres: ug@rzeczyca .pl

3) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych


4) Język, w którym można składać oferty: polski

5) Termin związania ofertą
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zakład Usług Komunalnych

Ul. Mościckiego 10

97-220 Rzeczyca tel. ; faks (044) 710 61 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek budżetowych

Gminy Rzeczyca

CPV: 23 12 21 00-9
Specyfikacja niniejsza zawiera:


l.p.

Oznaczenie Części

Nazwa Części


Część I

Instrukcja dla Wykonawców


Część II

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.ZatwierdziłZatwierdzono dnia ………………...... ……… ……………………

 
CZEŚĆ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający:


Zakład Usług Komunalnych

Ul. Mościckiego 10

97-220 Rzeczyca tel. ; faks (044) 710 61 88
1. Nazwa i dane adresowe Zamawiającego.


Zakład Usług Komunalnych

Ul. Mościckiego 10

97-220 Rzeczyca tel. ; faks (044) 710 61 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro


3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek budżetowych Gminy Rzeczyca”

Zakres robót obejmuje :

Zakup 90 000 litrów oleju opałowego:

- Gimnazjum w Rzeczycy, ul Kitowicza 4 - 45 000 litrów

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrowcu 8 000 litrów

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboczy 7 000 litrów

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadykierzu 16 000 litrów

- Urząd Gminy w Rzeczycy 7 000 litrów

- Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy Mościckiego 9 – 7 000 litrów


Olej musi opowiadać następującym parametrom:

- wartość opałowa min. 40,00 MJ/kg

- gęstość w temperaturze 15º C – min. 820 kg/m3

- zawartość siarki - nie więcej niż 0,3 %


W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku należy załączyć do oferty orzeczenie laboratoryjne lub inny dokument potwierdzający spełnienie powyższego warunku.


Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 23 12 21 00-9

4. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


6. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


7. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od 03-12- 2007 do 02-12-2008 r.


8. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

1. W tabeli poniżej przedstawiono warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o udzielenie niniejszego zamówienia, a także wskazano dokumenty wymagane od wykonawców potwierdzające spełnianie tych warunków. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wymienionego poniżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania


Nazwa Części Tabeli
WARUNEK

DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU

DATA WYSTAWIENIA LUB SPORZĄDZENIA DOKUMENTU ALBO OŚWIADCZENIAA.

1. Posiadania przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Prawo zamówień publicznych.

 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej specyfikacji.

Przed upływem terminu składania ofert

 1. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszej specyfikacji.

Przed upływem terminu składania ofert

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej..

Wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

B.

Posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi spełniać następujący warunek:

____________________________________


1) Posiada sprzęt do realizacji zamówienia

jak niżej

co najmniej 1 szt. pojazdu specjalistycznego przystosowanego do przewozu oleju opałowego.


Oświadczenie wg wzoru nr 2________________________________________________

1) Wykaz sprzętu (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz niezbędnego do wykonania zamówienia, jakim dysponuje wykonawca.

W przypadku braku posiadania własnego sprzętu należy przedstawić umowę wydzierżawienia lub wynajmu.

Przed upływem terminu składania ofert.
_____________________Przed upływem terminu składania ofert

C.

Znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


 Oświadczenie wg wzoru nr 2 do siwiz.

Przed upływem terminu składania ofert 1. Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej
  za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 2. Dokumenty, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.3, niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1.  
  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.


9. Oferta wspólna.

1. W przypadku, jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, to muszą ustanowić pełnomocnika (zwanego w dalszej części Pełnomocnikiem) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Oferta Wykonawcy, ubiegającego się wspólnie o zamówienie, musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

1) Oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisana przez Pełnomocnika,

2) Wykonawcy muszą udokumentować, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania uwzględniając niniejsze:

a) każdy z wykonawców (Partnerów) musi złożyć przygotowane odrębnie i podpisane przez jego upełnomocnionych przedstawicieli oraz przez Pełnomocnika, oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz

b) łącznie, wszyscy wykonawcy (Partnerzy) składają, podpisany przez Pełnomocnika, jeden komplet dokumentów:

Formularz Ofertowy – Oferta Wykonawcy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz

oświadczenie wykonawcy, na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i o nie wykluczeniu z postępowania zał. Nr 3 do niniejszej siwz

c) oświadczenia, o których mowa w niniejszej siwz muszą być złożone przez każdego z wykonawców (Partnerów) samodzielnie i podpisane przez jego upełnomocnionych przedstawicieli oraz przez Pełnomocnika;

3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.


10. Wadium

1. Wysokość wadium.

1) Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wadium.


11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

12. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

13. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

1) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione i podpisane przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą SIWZ.

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy pzp

2. Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu i mieć formę pisemną.

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej siwz i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale połączone w jedną całość.

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.3. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 28 niniejszej

siwz.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2) Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3) Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) niniejszej siwz nie wywołuje dla wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

1. Wyjaśnianie treści SIWZ.

1) Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Prośbę taką należy przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie, na której umieszczona została SIWZ.

2. Zmiany w treści SIWZ.

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ a także zamieści na stronie, na której umieszczona została SIWZ.

2) Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla wykonawców.

4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5) O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, także poinformuje na stronie, na której umieszczona została SIWZ


15. Zebranie wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Anteczek Joanna tel. , fax 710 – 61 – 88 ;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy, ul. Mościckiego 10 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2007 r. do godz. 11.00.

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Ofertę należy złożyć w :

- nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Zakład Usług Komunalnych

w Rzeczycy

ul. Mościckiego 10

97 – 220 Rzeczyca

Oferta na Zakup z dostawą oleju opałowego dla potrzeb jednostek budżetowych Gminy Rzeczyca”

Nie otwierać przed dniem: 22-11-2007 przed godz. 11.30


Nazwa i adres Wykonawcy

(lub pieczęć)
18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".


19. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Usług Komunalnych w Rzeczycy ul. Mościckiego 10 w dniu 22 listopada 2007 roku o godz. 11.30.


20. Tryb otwarcia ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, które oznaczone są „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania.

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

1) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

5. Informacje, o których mowa powyżej w pkt. 1. i 4, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.


21. Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.


22. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.23. Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 2. Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 3. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w części II SIWZ oraz części III SIWZ, jest ceną kompletną, jednoznaczną
  i ostateczną.

 4. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). Do rozliczeń przyjmowana będzie stawka podatku VAT właściwa w dacie wystawienia faktury.


 1. Zamawiający, poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny stosownie do treści art. 88 ustawy pzp.


 1. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W przypadku nie wyrażenia przez wykonawcę zgody na poprawienie jego oferta zostanie odrzucona.


 1. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 1. Cena oferty winna wynikać z przemnożenia ceny jednostkowej 1 litra oleju opałowego przez ilość zamówienia podana w litrach.


24. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:


l.p.


Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1)

Cena ( C )

100 %

100 punktów


3. Zasady oceny kryteriów:


1) Kryterium „Cena” (C).

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C min

Pb (C) = Cb x 100) x 100 %

gdzie:

Pb(C) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”;

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Cb - cena oferty badanej;

Cena oferty wynika ze sposobu obliczenia ceny podanego w pkt 24 niniejszej siwz.4. Ostateczna ocena punktowa oferty.


Ocena punktowa oferty badanej będzie równoznaczna z ilością punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”.


5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.


25. Oferta z rażąco niską ceną.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zamawiający odrzuca ofertę:

1) wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.


26. Uzupełnienie oferty.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


27. Zawartość oferty.

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (z uwzględnieniem punktu 10 niniejszej siwz musi zawierać:

1) Formularz Ofertowy – Oferta wykonawcy, sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz.2) Oświadczenie wykonawcy, sporządzone na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej siwz.

3) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz;

4) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wymaganych przez Zamawiającego:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej..

b) Wykaz sprzętu (sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej siwz niezbędnego do wykonania zamówienia, jakim dysponuje wykonawca –

c) orzeczenie laboratoryjne lub inny dokument potwierdzający wymagane parametry oleju

5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

6) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – dokument ustanawiający Pełnomocnictwo(a),

7) Oświadczenie, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy pzp, o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dokument fakultatywny, brak dokumentu nie powoduje odrzucenia oferty).


28. Tryb oceny ofert.

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz – z zastrzeżeniem treści następnego punktu – dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy treści oferty złożonej przez wykonawcę.

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów i informacji.

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy pzp.

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.29. Wykluczenie wykonawcy.

 1.  
  1.  
   1.  
    1.  
     1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp;

11) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

12) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;

13) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


30. Odrzucenie oferty

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

1) jest ona niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia;

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy pzp lub błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

8) jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.


 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 2. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  1.  
   • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru;

   • wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

   • wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również opublikowane na stronie internetowej zamawiającego oraz w siedzibie zamawiającego.


4. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano odrębnym pismem.


32. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na realizację zadania na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

33. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy pzp (złożenia ofert dodatkowych), zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

 1.  
  1.  
   • ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

   • złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

3. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający, na pisemny wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.


34. Środki ochrony prawnej

1. Informacje ogólne.

1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a także zamawiającemu przysługują następujące środki ochrony prawnej:

a) protest


b) odwołanie,

c) skarga do sądu.

2) Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców o których mowa w art. 179 ust 2 i 3 ustawy uzp.:

2. Protest.

1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku

postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest

obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z wyłączeniem pkt 3.

3) Gdy protest dotyczy treści ogłoszenia a także postanowień niniejszej SIWZ może być

wniesiony w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Publicznych. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

4) Zamawiający odrzuci protest:

a) wniesiony po terminie lub

 1.  
  1. wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

  2. niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust 6


5) Protest powinien:

a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

b) zawierać żądanie,

c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów,

 1.  
  1. zawierać przytoczenie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

e)Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadiów wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

f) Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień siwz zamieści ją również na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

g) Uczestnikami postępowania o którym mowa wyżej są wykonawcy, którzy maja interes prawny w tym, żeby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania z zachowaniem procedur i terminów o których mówi art. 181 ust 4 i 5 ustawy pzp.

h) Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawcy wezwani do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu nie mogą następnie:

 1.  
  1.  
   1.  
    1.  
     • korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu;

     • wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

i) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie, w terminie 10 dni od upływu ostatecznego z

terminów na wniesienie protestu, protesty dotyczące:

 1.  
  1.  
   1.  
    1.  
     •  
      • treści ogłoszenia,

      • postanowień siwz,

      • wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Pozostałe protesty Zamawiający rozstrzygnie w terminie 10 dni od dnia ich

wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa wyżej, uznaje

się za jego oddalenie.

j) Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i

terminie wniesienia odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie podmiotowi, który

wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w

wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień

SIWZ zamieści również na stronie internetowej na której jest udostępniona.

k) W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność

lub dokona czynności bezprawnie zaniechanej zgodnie z art. 183 ust 5 i 6 ustawy

pzp.

l) Do ostatecznego rozstrzygnięcia protestu mają zastosowanie przepisy art. 182

ustawy pzp


3. Odwołanie.

1) Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ciągu 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.

3) Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 184-193 ustawy pzp

4. Skarga do sądu.

Skarga do sądu przysługuje na wyrok zespołu arbitrów oraz na postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowania odwoławcze. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.194-198 ustawy pzp


35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, dopuszcza się formę prowadzenia korespondencji faxem, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie pocztą.

36. Wykaz załączników do siwz


Załącznikami do niniejszej specyfikacji są następujące wzory:


l.p.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika


1


Załącznik nr 1


Wzór Formularza Ofertowego – Oferta Wykonawcy.


2


Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia wykonawcy, na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) o spełnianiu
warunków udziału w niniejszym postępowaniu.


3


Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.


4

Załącznik nr 4

Wzór wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 14.1.5)-7) niniejszej siwz. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej.

Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.


37. Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ reguluje ustawa Prawo zamówień

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i stosowne akty prawne wydane na jej

podstawie.

Zatwierdził:…………………………………..

Dnia ………………………………………….


………………………, dnia……………


Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr ZUK.341-01/2007FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO1. Dane dotyczące wykonawcy


Nazwa....................................................................................................................


Siedziba.................................................................................................................


Nr telefonu/faks......................................................................................................


nr NIP......................................................................................................................


nr REGON...............................................................................................................


2. Dane dotyczące zamawiającego

Zakład Usług Komunalnych

ul.. Prez. I. Mościckiego 10

97-220 Rzeczyca


3. Zobowiązania wykonawcy


3.1 Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:


Sprzedaż i dostawa oleju opałowego dla jednostek budżetowych Gminy Rzeczyca”

jak niżej:


Nazwa towaru

Ilość w litrach

Cena jedn.

1 litra

zł netto

Wartość

Zamówienia

zł netto

2x3 =4

Wartość

22% podatku

VAT w zł

 

Wartość

umowy

brutto w zł.

1

2

3

4

5Olej opałowy


90.000


…………


……………….


……………..


…………………

 


(słownie: ...........................................................................................................................................


…………………………………………………………………………………………….zł brutto)

 

3.2 Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2

Prawa zamówień publicznych.


Oświadczam, że niżej przedstawione części zamówienia powierzę podwykonawcy/om:


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3.3.Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie od dnia:………………………


do dnia …………………………………..


3.4 Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej


Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy


3.5.Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, od daty składania

ofert.

4. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie

udostępnione:

…………………………………………….……………………………………………

…………………………………………….……………………………………………


5. Załączniki do oferty:

…………………………………………….……………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

 ………………………………………………………

(imię i nazwisko)

podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy


* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy, na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu1.…………………………………….

(miejsce i data sporządzenia)


1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Usług Komunalnych

ul. Mościckiego 10

97 – 220 Rzeczyca


2. WYKONAWCA:

My niżej podpisaniOŚWIADCZAM(Y), ŻE:

stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Zakup z dostawą oleju opałowego dla jednostek budżetowych w Gminie Rzeczyca”


1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych

niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień;

2) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

3) znajduję(-emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.


3. PODPIS(Y):


l.p.

Nazwa Wykonawcy

(Partnera)

Nazwisko i imię osoby (osób)

upoważnionej do podpisania

niniejszej oferty w imieniu

Wykonawcy (Partnera)

Podpis osoby (osób)

upoważnionej do

podpisania niniejszej

oferty w imieniu

Wykonawcy (Partnera)

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu2

 


……………………………………………

(miejsce i data sporządzenia)


1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Usług Komunalnych

ul. Mościckiego10

97 – 220 Rzeczyca


2. WYKONAWCA (PARTNER):


My niżej podpisani

OŚWIADCZAMY, ŻE:


stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup z dostawą oleju opałowego dla jednostek budżetowych w Gminie Rzeczyca”


Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp;

11) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy pzp.

12) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;

13) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp;

14) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.


3. PODPIS(Y):


l.p.

Nazwa Wykonawcy

(Partnera)

Nazwisko i imię osoby (osób)

upoważnionej do podpisania

niniejszej oferty w imieniu

Wykonawcy (Partnera)

Podpis osoby (osób)

upoważnionej do

podpisania niniejszej

oferty w imieniu

Wykonawcy (Partnera)

Podpis(y) pełnomocnika

przy ofercie wspólnej
 

Załącznik Nr 4 do SIWZZnak sprawy: ZUK.341-01/2007
Wykaz sprzętu

Do realizacji zamówienia dot.

 

Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek budżetowych

w Gminie Rzeczyca


Lp.

Nazwa pojazdu-marka

Własny*

Wynajęty*

1

2

3

* Wpisać wg stanu władania


Data……………………… ………………………………

Podpis Wykonawcy

 CZEŚĆ IIWZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO(UMOWA)Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych

ul. Mościckiego 10

97 – 220 Rzeczyca

 

Projekt Zał. Nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr ZUK.…../2007

zawarta w dniu …………………….roku w Zakładzie Usług Komunalnych w Rzeczycy ul. Prez. I. Mościckiego 10, 97-220 Rzeczyca pomiędzy:

Zakładem Usług Komunalnych , zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: Wojciecha Kosiora – Dyrektora

a firmą……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….………………, zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………………………………. została zawarta umowa następującej treści.


Strony zawierają umowę w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 ustawy z

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm) , na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane protokół z dnia …………………….. Nr ZUK.341-1/2007


§ 1. Przedmiot umowy:


1/ Sprzedaż i dostawa oleju opałowego w ilości 90 000 litrów.

2/ Z ilości określonej wyżej sprzedający dostarczy przedmiot zamówienia jak niżej:

1. Gimnazjum w Rzeczycy, ul. Ks. J. Kitowicza 4 – siedziba gminy – 45 000 litrów,

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrowcu – odległość 7 km od siedziby gminy – 8 000 litrów,

 2. Urząd Gminy w Rzeczycy – 7 000 litrów,

 3. Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy – 7 000 litrów,

 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadykierzu- odległość 3 km od siedziby Gminy – 16 000 litrów,

 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboczy – odległość 7 km od siedziby gminy – 7 000 litrów.

§ 2. Termin

 1. O terminie dostawy ustalonej w § 1 ust.1 Wykonawca powiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

Wiarygodnym miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa zainstalowanego na autocysternie przy sprzedaży w obecności upoważnionego pracownika przez Wykonawcę.

2. Termin wykonania umowy – od dnia…………………… do ………………….. 2008 r


§ 3. Wartość umowy


1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony towar zgodnie z udzielonym

zamówieniem w trybie przetargu nieograniczonego, dokumentacja przetargowa :

ZUK. 341- 1/2007 z dnia ………………….. r. kwotę wyliczoną jak niżej:

1)Ogólna ilość oleju - 90.000 litrów x cena jednostkowa netto za 1 litr oleju ……………zł

co stanowi kwotę netto ogółem: ….……………………………… zł

2) Kwota podatku VAT :…………………zł netto x 22 % co stanowi …………………..zł

3) Wartość umowy ogółem wynosi: …………………………... ...zł brutto.

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………2. Cena o której mowa w ust.1 może być podwyższona lub zmniejszona w zależności od wysokości

cen sprzedaży oleju u producenta po udokumentowaniu odpowiednimi dowodami – (aktualny

cennik zakupu ) przedstawionymi przez Wykonawcę.

3. Cena określona w ust.1 obejmuje koszt sprzedaży oleju opałowego + koszt transportu do siedziby

poszczególnych jednostek budżetowych określonych w § 1.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, płatne będzie w terminie 21 dni od daty

otrzymania faktury przelewem na konto Wykonawcy.


§ 4 Kary umowne, karne odsetki i odstąpienie od umowy


1. Strony ustalają kary umowne w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy

określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki nieterminowego lub nienależytego

wykonania świadczenia .

2. Strony ustalają odsetki w wysokości 0,2%za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności,

o której mowa w § 3 ust. 4

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny określonej

w § 3 ust. 3, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie

Wykonawcy.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145

u. p z.p.)

§ 5. Ustalenia końcowe


1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

3. Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom kodeksu cywilnego i ustawy

Prawo zamówień publicznych.

4. W przypadku zaistnienia sporu rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Zamawiającego

5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy jest oferta na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy,

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

7. Wykonawca nie może zlecić praw wykonani umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody

Zamawiającego.W y k o n a w c a: Z a m a w i a j a c y :1W przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy.

2W przypadku oferty wspólnej składa każdy Partner osobno.

 

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 919