Drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na obsługę bankową budżetu Gminy Rzeczyca

1. Zamawiający:
Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, tel. 044 710-61-76, fax 044 710-52-20.

2. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca oraz jej jednostek organizacyjnych .

Na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

66.10.00.00-1 Usługi pośrednictwa finansowego , z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych

66.12.00.00-7 Usługi depozytowe.

 

3.1 W zakres zamówienia wchodzą:

1. Bieżąca obsługa bankowa polegająca na:

1.1. Otwarciu, prowadzeniu i ewentualnej likwidacji rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej.

1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych.

1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych

1.4. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych.

1.5. Sporządzaniu i dostarczaniu wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda Zamawiającemu i pozostałym jednostkom.

1.6. Wydawaniu czeków.

1.7. Zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych.

1.8. Prowadzeniu depozytu.

1.9. Instalacji na wniosek Zamawiającego oraz korzystania z usługi typu home-banking,

przynajmniej na dwóch stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy i

przynajmniej na jednym komputerze w dwóch jednostkach organizacyjnych gminy,

umożliwiającej w szczególności realizację poleceń przelewów i uzyskiwanie

informacji o historii operacji oraz stanie środków na rachunkach bankowych

(bieżących i pomocniczych) oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi

programu.

1.10. Wykonywaniu wypłat świadczeń rodzinnych, socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy, w ramach stałej opłaty miesięcznej.

2. Lokata OVERNIGHT

Tworzenie automatycznie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od pełnej wysokości salda na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym.

3. Kredyt w rachunku bieżącym

Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej, na 2008 rok kwota 800.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu.

Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy.

4. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5. Termin realizacji:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie 01.01.2008 r.

- zakończenie 31.12.2010 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający nw. warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wymagania zamawiającego:

a/ wykonawcy ubiegający się o zamówienie, mający siedzibę poza terenem gminy Rzeczyca utworzą w miejscowości Rzeczyca przed dniem zawarcia umowy punkt obsługi bankowej na czas trwania umowy ,

b/ wykonawca nie będzie pobierać z tytułu obsługi żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

c/ wykonawca zawrze umowy o prowadzenie obsługi bankowej ze wszystkimi jednostkami

organizacyjnymi gminy, a także winni spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia .

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wg wzoru- załącznik nr 1 do siwz wraz z następującymi oświadczeniami :

-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3

Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia.


7. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. bieżąca obsługa bankowa 75%

2. wysokość oprocentowania lokaty O/N 15%

3. wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym 5%

4. wysokość oprocentowania środków 5%

9. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej: www.rzeczyca.pl, można ją odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, może być przesłana pocztą za zaliczeniem pocztowym (cena siwz 10,00 zł)
Przesłanie specyfikacji następuje po dostarczeniu do Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć u Zamawiającego osobiście, można przesłać pocztą, faksem na nr (44) 710-52-20 lub pocztą elektroniczną na adres: ug@rzeczyca .pl

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, Sekretariat nie później niż do 13 grudnia 2007 r. do godz. 11:00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 grudnia 2007 r. o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca


12. Termin związania ofertą
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Dynamiczny system zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


16. Język, w którym można składać oferty: polski

Marek Pałasz

Wójt Gminy Rzeczyca

 
Znak sprawy: RRIZP.341-25/2007

Rzeczyca, 2007-12-04

Zamawiający:

Gmina Rzeczyca

Ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Zatwierdzono w dniu:


1. Zamawiający:

Gmina Rzeczyca, z siedzibą w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2

Tel. (0-44) 710-51-11 fax. 7109-52-20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

(Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie:

przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca oraz jej jednostek organizacyjnych.


2.1 W zakres zamówienia wchodzą:


1. Bieżąca obsługa bankowa polegająca na:

 1.  
  1. Otwarciu, prowadzeniu i ewentualnej likwidacji rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej.

  2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych.

  3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych

  4. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych.

  5. Sporządzaniu i dostarczaniu wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda Zamawiającemu i pozostałym jednostkom.

  6. Wydawaniu czeków.

  7. Zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych.

1.8. Prowadzeniu depozytu.

1.9. Instalacji na wniosek Zamawiającego oraz korzystania z usługi typu home-banking,

przynajmniej na dwóch stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy i przynajmniej

na jednym komputerze w dwóch jednostkach organizacyjnych gminy, umożliwiającej

w szczególności realizację poleceń przelewów i uzyskiwanie informacji o historii operacji

oraz stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych) oraz szkolenie

pracowników w zakresie obsługi programu.

 1.  
  1. Wykonywaniu wypłat świadczeń rodzinnych, socjalnych i społecznych na zlecenie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy, w ramach stałej opłaty miesięcznej.


2. Lokata OVERNIGHT


Tworzenie automatycznie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od pełnej wysokości salda na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym.

Oprocentowanie lokat O/N ustalone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.11.2007 do 25.11.2007 r. (4,87)3. Kredyt w rachunku bieżącym


Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej, na 2008 rok kwota 800.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu.

Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy.

Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco

Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty.


Wysokość stopy w ofercie WIBOR 1M- średnia stawka WIBOR 1M z okresu od 01.11.2007 r. do 25.11.2007 r. (5,07) plus marżę banku niezmienną w całym okresie trwania umowy.


4. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych


Środki zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Do oferty należy przyjąć WIBID 1M jako średnią stawkę z okresu od 01.11.2007 do 25.11.2007 r. ( 4,87). Naliczanie odsetek w ostatnim dniu kwartału.

2.2 WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH PRZETARGIEM


 1. Jednostki budżetowe:

 1.  
  1. Urząd Gminy w Rzeczycy

  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboczy

  3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadykierzu

  4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy

  5. Gimnazjum w Rzeczycy

  6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy


 1. Zakład budżetowy:

 1.  
  1. Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy


 1. Instytucje Kultury

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy2.3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


2.5. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną

odrzucone.

2.6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełnia­jących (art. 67 ust.1

pkt 6 i 7):

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające..

3.Termin wykonania zamówienia:

  Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r.

4.Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

a/ mający siedzibę poza terenem gminy Rzeczyca utworzą w miejscowości Rzeczyca przed dniem zawarcia umowy punkt obsługi bankowej na czas trwania umowy ,

b/ nie będą pobierać z tytułu obsługi żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c/ zawrą umowy o prowadzenie obsługi bankowej ze wszystkimi jednostkami

organizacyjnymi gminy, a także spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia .

  Lp:

  Warunek do spełnienia:

  Dokument potwierdzający spełnienie warunku:

  Uwagi

  1

  - posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia

  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

  2

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny , a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

  3.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

  4.

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.24 ust.1 i 2 i nie wykluczeni z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZNie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty.5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:


Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze­kazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.


7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  Grażyna Frączak –Skarbnik Gminy nr tel. 0-44 710-51-11 wew. 33, fax 0-44, 710-52-20

  Monika Woźniak – inspektor w Urzędzie Gminy

8.Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

9.Opis sposobu przygotowywania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach

określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi

Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

 1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

 2. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

 3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

 4. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną

Wykonawcy.

Pozostałe strony muszą być parafowane.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane

przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

9. Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i opłat wariantowo; wszystkie wartości

powinny być podane liczbowo; niedopuszczalne jest stawianie znaków „-” lub pisanie

bez opłat”, w przypadku gdy dana wartość wynosi zero (wówczas należy wpisać

odpowiednio 0,00 lub 0,00 %).10. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1/ oświadczenia o spełnianiu wymogów art. 22 oraz o nie wykluczeniu

z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,2/Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego

oraz nazwą i adresem wykonawcy. Ponadto opisaną w następujący sposób:Oferta na : „Obsługę bankową budżetu Gminy Rzeczyca”

Nie otwierać przed dniem 13 grudnia 2007 r. przed godz. 11:30

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę

wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego

terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub

wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być oznaczone słowami „ZMIANA” lub

WYCOFANIE”.

3/ Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn.

zm.).

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

do dnia 13 grudnia 2007 r. do godziny 1100


   

12. Kryteria oceny oferty


Przy wyborze zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:Kryterium Waga


1 bieżąca obsługa bankowa 75%

2. wysokość oprocentowania lokaty O/N 15%

3. wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym 5%

4. wysokość oprocentowania środków 5%


1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 1.  
  1. oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

  2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

  3. złożone oświadczenia są podpisane przez osoby uprawnione,

  4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.


2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:


Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną w sposób

następujący:

P=75% Mo + 5% Po+ 15% Po/n + 5%Pk

gdzie:

Mo – bieżąca obsługa bankowa liczona według wzoru:


cena najniższa x 100

cena badanej oferty


maksymalnie 100 pkt


Po – ilość punktów za wysokość oprocentowania środków liczonych według wzoru:

stopa procentowa wg danej oferty x 100

najwyższa stopa procentowa


maksymalnie 100 pkt


Po/n – ilość punktów za wysokość oprocentowania lokaty O/N liczonych wg wzoru:

stopa procentowa badanej oferty x 100

najwyższa stopa procentowa


maksymalnie 100 pktPk – ilość punktów za oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

najniższa stopa procentowa x 100

stopa procentowa badanej oferty


maksymalnie 100 pkt


5. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.


Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenie wyniku do 2-ch miejsc po przecinku.


Zamawiający informuje, że jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans (taka sama ilość punktów), zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną obsługi bankowej tj. Mo.13. Udzielenie zamówienia14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:


Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

16. Inne:

  Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

   

  Z a t w i e r d z i ł :

  Marek Pałasz

  Wójt Gminy

  Załączniki:

  1.- formularz oferty,

  2.- wzory oświadczeń,

  3.-wzór umowy

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ

Nazwa i siedziba wykonawcy

…………………………..

…………………………..

…………………………..

OFERTA

w przetargu nieograniczonym poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych.

DLA GMINY RZECZYCA

UL. TOMASZOWSKA 2 97-220 RZECZYCA


dotycząca obsługi bankowej w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r. budżetu Gminy Rzeczyca oraz jej jednostek organizacyjnych .

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 05 grudnia 2007 r. na obsługę bankową budżetu Gminy Rzeczyca oferujemy wykonanie usług zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:


bieżąca obsługa bankowa-cena w zł (Mo) ….……..............................................

wynikająca z wyliczenia zawartego w poniższej tabeli:


LP

Czynność

Jednostka miary

Ilość czynności lub wartość w okresie trwania umowy

Stawka - cena jednostkowa w zł lub %

Koszt czynności w okresie obowiązywania umowy

1.

Otwarcie rachunku

zł/jednorazowo

42

 

 

2.

Prowadzenie rachunku

zł/miesięcznie

1 512

 

 

3.

Przelew - na konto w banku obsługującym

zł/przelew

22 032

 

 

4.

Przelew - na konto do innego banku

zł/przelew

14 480

 

 

5.

Wpłata gotówkowa

% od wartości

1 298 320

 

 

6.

Wypłata gotówkowa

% od wartości

1 332 560

 

 

7.

Wydawanie potwierdzonych przez bank wyciągów bankowych wraz z załącznikami

zł/wyciąg

30 996

 

 

8.

Wydawanie czeków

zł/czek

702

 

 

9.

Zastrzeganie czeków zgubionych lub skradzionych

zł/zastrzeżenie

18

 

 

10.

Home-banking -instalacja 4 stanowiska - szkolenie 8 osób

zł/jednorazowo

1

 

 

11.

Home banking (abonament)

zł/miesięcznie

36

 

 

12.

Home banking serwis

zł/miesięcznie

36

 

 

13.

Depozyt

zł/depozyt

3

 

 

14.

Wykonywanie wypłaty świadczeń rodzinnych, socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy

zł/miesięcznie

36

 

 

RAZEMoprocentowanie środków (Po) ………………………………………..…………...........

oprocentowanie lokaty OVERNIGHT (Po/n) ……………………………………….….

oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (Pk) ……………………………........

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z Istotnymi postanowieniami do umowy załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zasadach wymienionych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie od dnia 01-01-2008 do dnia 31-12-2010 r.

5. Oświadczam, że niżej przedstawione części zamówienia powierzę

podwykonawcy/om:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Załączniki do oferty (wymienić):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………

miejscowość, data podpisy osób upoważnionych reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy, na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu1.…………………………………….

(miejsce i data sporządzenia)


1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina w Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

97 – 220 Rzeczyca


2. WYKONAWCA:

My niżej podpisaniOŚWIADCZAM(Y), ŻE:

stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm..) spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługę bankową budżetu Gminy Rzeczyca”:


1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

3) znajduję(-emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.


3. PODPIS(Y):


l.p.

Nazwa Wykonawcy

(Partnera)

Nazwisko i imię osoby (osób)

upoważnionej do podpisania

niniejszej oferty w imieniu

Wykonawcy (Partnera)

Podpis osoby (osób)

upoważnionej do

podpisania niniejszej

oferty w imieniu

Wykonawcy (Partnera)

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm..), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu2

 


……………………………………………

(miejsce i data sporządzenia)


1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

97 – 220 Rzeczyca


2. WYKONAWCA (PARTNER):


My niżej podpisani

OŚWIADCZAMY, ŻE:


stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm..) nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Obsługę bankową budżetu Gminy Rzeczyca”.


Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm..) z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp;

11) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy pzp.

12) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;

13) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp;

14) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.


3. PODPIS(Y):


l.p.

Nazwa Wykonawcy

(Partnera)

Nazwisko i imię osoby (osób)

upoważnionej do podpisania

niniejszej oferty w imieniu

Wykonawcy (Partnera)

Podpis osoby (osób)

upoważnionej do

podpisania niniejszej

oferty w imieniu

Wykonawcy (Partnera)


Podpis(y) pełnomocnika

przy ofercie wspólnej
 


Załącznik Nr 4 do SIWZ

Umowa Nr – wzór


zawarta w dniu ……………………………………………..

na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

pomiędzy Gminą Rzeczyca z siedzibą w Rzeczycy, reprezentowaną przez Wójta Gminy Rzeczyca- Marka Pałasza zwanym dalej „Posiadaczem rachunku””, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grażyny Frączak,

a ……………………………………………………………………………………..............................

…………………………………………………………………………………………………………....

reprezentowanym przez …………………………………………………………………...................

zwanym dalej „ Bankiem”


§ 1


1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r.

obsługi bankowej budżetu Gminy Rzeczyca i jednostek organizacyjnych Gminy Rzeczyca

w zakres której wchodzą:

1.1 Bieżąca obsługa bankowa

1.2. Tworzenie lokat OVERNIGHT

1.3 Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

1.4 Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.


2. Placówką obsługującą będzie Oddział/Filia /Ekspozytura Banku w Rzeczycy.


§ 2.


1. Z tytułu bieżącej obsługi bankowej Bank będzie pobierał następujące opłaty:

 1. Otwarcie rachunku………………………………………………………………

 2. Prowadzenie rachunku………………………………………………………….

 3. Przelew - na konto w banku obsługującym…………………………………..

 4. Przelew - na konto do innego banku………………………………………….

 5. Wpłata gotówkowa………………………………………………………………

 6. Wypłata gotówkowa…………………………………………………………….

 7. Wydawanie potwierdzonych przez bank wyciągów bankowych wraz z załącznikami……………………………………………………………………..

 8. Wydawanie czeków……………………………………………………………..

 9. Zastrzeganie czeków zgubionych lub skradzionych…………………………

 10. Home-banking -instalacja 4 stanowiska - szkolenie 8 osób……………….

 11. Home banking (abonament)……………………………………………………

 12. Home banking serwis…………………………………………………………..

 13. Depozyt…………………………………………………………………………..

 14. Wykonywanie wypłaty świadczeń rodzinnych, socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy……………………………………


§ 3.


1. Bank będzie tworzył automatycznie lokaty OVERNIGHT na koniec każdego dnia od pełnej wysokości salda na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym.

2. Oprocentowanie lokat O/N ustalone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1 M ……….. skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy.§4.


1. Bank w każdym roku obowiązywania umowy udzieli w rachunku bieżącym kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej podejmowanej na każdy rok.

2. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M ………… plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy.

3. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco.

4. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty.


§ 5.


1. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane będą w oparciu o stawkę

WIBID 1M …….. skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy.

2. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu kwartału.


§ 6.


 1. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

 2. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego.§ 7.


1. Bank wykonuje dyspozycje posiadacza rachunku w przypadku pełnego pokrycia w środkach na rachunku.

2. Bank zobowiązuje się do przekazywania środków pieniężnych posiadacza rachunku do innego oddziału lub innego banku w ciągu ……….

3. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do awizowania wypłat gotówkowych z rachunku w kwocie przekraczającej …………………zł na 1 dzień roboczy przed terminem wypłaty.

4. Ustala się wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji

posiadacza rachunku , o którym mowa w ust. 2 oraz za nieprawidłowe przeprowadzenie

rozliczeń pieniężnych leżących po stronie banku w wysokości dwukrotnej kwoty odsetek

naliczonych na każdy dzień zwłoki według aktualnej stopy oprocentowania środków na

rachunku bieżącym obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją.


§ 8.


Wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych

jednostek oraz potwierdzenia sald, zmiana karty wzorów podpisów – bez opłat.§ 9.


Wyciągi wraz z dowodami będą wydawane przez bank wyłącznie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku.
§ 10.

 

Bank ponosi odpowiedzialność za wykonywanie operacji niezgodnych z dyspozycją

posiadacza rachunku.


§ 11.


1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę zachowując przy tym trzymiesięczny okres wypowiedzenia .

2. Rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia może nastąpić za

zgodą stron.

 1. Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku:

1) zaniku obrotów na rachunku przez okres 1 roku nie licząc dopisywania odsetek,

2) rażącego niedopełnienia przez posiadacza obowiązków wynikających z niniejszej

umowy,

 1. Posiadacz rachunku zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez bank postanowień zawartych w niniejszej umowie.


§ 12.


Umowa niniejsza zawarta została na czas oznaczony od 01.01.2008 do 31.12.2010 r.


§ 13.


Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym, że niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla posiadacza rachunku jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta.

§ 14.


W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa bankowego, Prawa zamówień publicznych.


§ 15.


Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla posiadacza rachunku.

§ 16.


Integralną częścią umowy jest oferta Banku oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


§ 17.


Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden otrzymuje bank a dwa posiadacz rachunku.

………………………………… ………………………………….

( Bank) ( Posiadacz rachunku)1W przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy.

2W przypadku oferty wspólnej składa każdy Partner osobno.

 

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 869