Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2007_12_13_specyfikacja.doc)Przetarg na Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu propan butan dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych 263 kB1962007-12-13 22:43

"Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu propan butan dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy” 

1. Zamawiający: 
Zakład Usług Komunalnych ul Mościckiego 10, 97-220 Rzeczyca,

tel.-fax 044 710-61-88

2. Tytuł przetargu:

Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu propan butan dla  Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy”  
3.
CPV: 
231 22100-9 paliwo  
 
4.
Tryb zamówienia: 
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
5.
Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający nw. warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  .

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wg wzoru- załącznik nr 1do siwz wraz z następującymi dokumentami : 
 
- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy p.z.p. z wykorzystaniem zał. Nr 2 do siwz

-oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy P.z.p. wg załącznika nr 3 do siwz.

5.1). W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych należy złożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                                 

5.2) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty: 
-oświadczenie z zastosowaniem wzoru nr 2 do siwz

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia. 
 
6 .Termin realizacji: 
od 01 stycznia  2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 
 
7.Osoba odpowiedzialna: 
Joanna Anteczek tel. 0-44 710-61-88 
 
8.Miejsce składania ofert: 
w siedzibie zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy, ul Mościckiego 10, 97-220 Rzeczyca                             

9.Oferty można składać do: 
2007-12 -21 do godz.: 11:00 
 
10. Otwarcie ofert: 
2007-12-21 o godz.: 11:30 
 
11.Miejsce otwarcia ofert: 
w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy  
12. Kryteria wyboru: 
Cena 100 % 
 
13. Wadium: 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
14.Informacje o zamówieniu : 
1) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: 
Zakres robót obejmuje „Zakup oleju napędowego, etyliny , gazu propan- butan dla Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy ”

Ilość oleju napędowego 35 000 litrów,

Ilość etyliny bezołowiowej – 1.300 l.

Ilość gazu propan-butan – 4.000 l.

 
2) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej:
bip.rzeczyca.pl, można ją odebrać odpłatnie ( 10 zł)  w siedzibie Zamawiającego, może być przesłana pocztą  za zaliczeniem pocztowym. 
Przesłanie specyfikacji następuje po dostarczeniu do Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć u Zamawiającego osobiście, można przesłać pocztą, faksem na nr (44) 710-61-88 lub pocztą elektroniczną na adres: ug@rzeczyca .pl 
 
3) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej: 
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 
4) Język, w którym można składać oferty: polski 
 
5) Termin związania ofertą 
okres 30 dni od upływu terminu składania   ofert.
 

                                                                                                      Wojciech Kosior 

    Dyrektor ZUK w Rzeczycy