Drukuj
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2007-08_09_Specyfikacja_i_zalaczniki.doc)Ułożenie destruktu bitumicznego na drodze gminnej Rzeczyca – Bobrowiec - Kawęczyn SIWZ i załączniki 337 kB1962007-12-13 22:43

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: „Uożenie destruktu bitumicznego na drodze gminnej Rzeczyca – Bobrowiec - Kanice”

 

1. Zamawiający:
Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, tel. 044 710-61-76, fax 044 710-52-20.

 

2. Tytuł przetargu:
Destruktu bitumicznego na drodze gminnej Rzeczyca – Bobrowiec - Kawczyn
3.
CPV:
74260000-9

4.
Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.278 mln euro
5.
Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający nw. warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  .

5). Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wg wzoru- załącznik nr 1 do siwz wraz z następującymi dokumentami :

-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3

5.1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych należy złożyć:

-  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

-  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.                                                                                                              

 5.2) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg załącznika Nr 4 do siwz)  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień.

Pracownicy nadzoru budowlanego muszą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania prac określonych w dokumentacji technicznej, ( Z CO NAJMNIEJ 5 LETNIM STAŻEM ),  uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane  oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

- Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego  załącznik nr 5 do siwz) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych o podobnym charakterze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem  wartości, przedmiotu, zakresu, dat wykonania, miejsca wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Zamawiający żąda potwierdzenia wykonania co najmniej jednego zamówienia o podobnym charakterze i wartości.

Potwierdzeniem należytego wykonania robót jest każdy dokument wystawiony na wykonawcę, w którym istnieje zapis potwierdzający okres oraz zakres wykonanych robót oraz ich wartość ( referencje, listy gratulacyjne protokół odbioru itp.)

 

5.3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu    ( wg załącznika nr 2)

 

 - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
6. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów     i oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 

Termin realizacji:
15.09.2007r.
Osoba odpowiedzialna:
Kosiacka Stanisława tel. 0-44 710-61-76
Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, Sekretariat
Oferty można składać do:
2007-08-17 godz. 11:00

Otwarcie ofert:
2007-08-17 godz. 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca pokój nr 11

Kryteria wyboru:
Cena 100 %
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Informacje o zamówieniu :
Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zakres przedmiotu obejmuje:

 

1. Wykonanie usługi budowlanej polegającej na :

 

1)    ułożeniu destruktu bitumicznego rozkładarką do mas bitumicznych.

 

2)    zagęszczenie nawierzchni z destruktu bitumicznego zestawem walców ogumionych i stalowych na drodze gminnej Rzeczyca – Bobrowie – Kawęczyn.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1) Destrukt w ilości 2.500 ton zapewnia Zamawiający.

 

2) Wymagana grubość nawierzchni z destruktu 10 cm.

 

3) Szerokość drogi 4 m.

 

4) Powierzchnia drogi do ułożenia destruktu i zagęszczenia 12.800 m2

 

 

Kod zamówienia wg Słownika CPV

 

8. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.rzeczyca.pl, można ją odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, może być przesłana pocztą  za zaliczeniem pocztowym (cena siwz 30,00 zł)
Przesłanie specyfikacji następuje po dostarczeniu do Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć u Zamawiającego osobiście, można przesłać pocztą, faksem na nr (44) 710-52-20 lub pocztą elektroniczną na adres: ug@rzeczyca .pl

 

9. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 


10. Język, w którym można składać oferty: polski

11. Termin związania ofertą
okres 30 dni od upływu terminu składania   ofert.

 

Wójt Gminy Rzeczyca

 

Marek Pałasz

Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 1056