RRiZP.341-14/2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W ATR. 11 PKT. 8

Zakup kruszywa mineralnego na remonty dróg gminnych

w Gminie Rzeczyca pow. Tomaszowski woj. Łódzkie

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Gminy w Rzeczycy

97-220 Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2

tel.(0-44) 710-61-76, fax.(0-44) 710-52-20,

http://bip.rzeczyca.pl

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 pkt 8 na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

2) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać odpłatnie w siedzibie Zamawiającego pok. nr 1 (cena SIWZ 10 zł.) lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.rzeczyca.pl 

3) Osoby uprawnionej do porozumiewania się z Sprzedający:

 • Pani Stanisława Kosiacka            - Kierownika Referatu RRiZP, tel.: (044) 710-51-11 (w. 42)

   

 • Pan Radosław Jaworski – Inspektor, tel.: (044) 710-61-76 (w. 34) 

   

  4) Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych:

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

    

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowich.

    

   5) Opis przedmiotu zamówienia:

   1)   Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa mineralnego z kwarcytu lub równoważnego o frakcji 0-31,5 mm  do mechanicznej stabilizacji z przeznaczeniem na remonty i modernizacje dróg gminnych w Gminie Rzeczyca w ilości 1.500 ton.

   2)   Oferowane kruszywo powinno charakteryzować się niżej wymienionymi parametrami i właściwościami technicznymi:

   ·         nasiąkliwość nie więcej 1 %

   ·         mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamarzania  nie więcej niż 1,3 %

   ·         ścieralność w bębnie Los Angeles:

   Ä     po pełnej liczbie obrotów – 31,4 %

        3) Realizacja zamówienia odbywać się będzie transportem własnym Zamawiającego.

        4) Gwarancja na sprzedane kruszywo mineralne min. 12 miesięcy

        5) Wspólny słownik CPV 14210000-6

   6) Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do dnia 31-10-2007 r.

   7) Informacja na temat wadium:

   - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

   8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

   Cena (koszt) – 100%.

   9) Miejsce i termin składania ofert:

   - w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 (Sekretariat)do dnia 27 lipca 2007 r. do godz.  1000

   10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

   - w siedzibie zamawiającego, Pokój nr 11 dnia 27 lipca 2007 r. o godz. 1030

   11)  Termin związania ofertą:

   Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 pkt.1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

   12) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

   1) posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

   2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

   3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

   4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  .

   Warunki dodatkowe:

   5) umożliwią sprzedaż przedmiotu zamówienia – kruszywa mineralnego z miejscowości położonej w odległości nie większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego.

   W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia w/w warunki określone należy złożyć: ofertę wg wzoru- załącznik nr 1 do siwz wraz z następującymi dokumentami :
   - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2
   - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3- wyniki badań laboratoryjnych oferowanego kruszywa.

   Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę na zasadzie „spełnia”, „nie spełnia”

   13) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

                                                                                            Wójt

                                                                                     Gminy Rzeczyca

  •                                                                                mgr inż. Marek Pałasz