Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2007_07_26_boisko.xls)Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli Boisko 19 kB2002007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_Informacja_dot_przetargu_nieograniczonego_na_Budowe_boiska_sportowego_w_Roszkowej_Woli.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli Informacja dot.przetargu 565 kB2322007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_informacja_o_przesyunieciu_terminu_skladanai_ofert.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli informacja o przesunięciu terminu 27 kB2032007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_Odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ.jpg)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli Odpowiedzi na pytania do SIWZ 980 kB2022007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_Odpowied_na_pytanie_dotyczace_logo_PZU.jpg)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli pytanie dotyczące logo PZU 120 kB1932007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_Pismo_Instytutu_Techniki_Budowlanej_w_sprawie_aprobat.jpg)Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli Pismo Instytutu Techniki 503 kB1912007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_PROJEKT.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli Projekt 73 kB2512007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_Protest_II_str_1.jpg)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli Protest II str. 1 428 kB1902007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_Protest_II_str_2.jpg)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli Protest II str. 2 282 kB1962007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_Protest_str_1.jpg)Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli Protest strona 1 517 kB1972007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_Protest_str_2.jpg)Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli Protest strona 2 516 kB1912007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_rozstrzygni_cie_protestu_wniesionego_przez_ATA_ALL_TRADING.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli rozstrzygnięcie protestu ATA ALL 25 kB1982007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_rozstrzygni_cie_protestu_wniesionego_przez_UNIPOL_Sp__z_o_o.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli rozstrzygnięcie protestu UNIPOL 23 kB2032007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_SIWZ_Roszkowa_Wola.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli SIWZ Roszkowa Wola 352 kB2022007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_Specyfikacja_techniczna_boisko.doc)Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli Specyfikacja techniczna - boisko 174 kB1972007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_Zawiadomienie_o_wniesionym_II_protescie.jpg)Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli Zawiadomienie o II proteście 61 kB1982007-06-25 18:20
Pobierz plik (2007_07_26_Zawiadomienie_o_wniesionym_protescie.jpg)Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli Zawiadomienie o proteście 805 kB1932007-06-25 18:20

Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli”

 

1. Zamawiający:
Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, tel. 044 710-61-76, fax 044 710-52-20.

 

2. Tytuł przetargu:
        „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli”

 


3. CPV:
45.21.22.21, 45.23.61.10, 45.34.00.00-2

4. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.278 mln euro


5. Warunki:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający nw. warunki:

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  .

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wg wzoru- załącznik nr 1do siwz wraz z następującymi dokumentami :

 

-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3

 

5.1). W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych należy złożyć:

 

-  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

-  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.                                                                                                              

5.2).  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg załącznika Nr 4 do siwz)  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień.

 

Pracownicy nadzoru budowlanego muszą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania prac określonych w dokumentacji technicznej, ( Z CO NAJMNIEJ 5 LETNIM STAŻEM ),  uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane  oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 

 

- Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego  załącznik nr 5 do siwz) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych o podobnym charakterze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem  wartości, przedmiotu, zakresu, dat wykonania, miejsca wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

Zamawiający żąda potwierdzenia wykonania co najmniej jednego zamówienia o podobnym charakterze i wartości.

 

Potwierdzeniem należytego wykonania robót jest każdy dokument wystawiony na wykonawcę, w którym istnieje zapis potwierdzający okres oraz zakres wykonanych robót oraz ich wartość ( referencje, listy gratulacyjne protokół odbioru itp.)

 

 

5.3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu    ( wg załącznika nr 2)                                                                                                                      - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 


6. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów     i oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Termin realizacji:
31.10..2007r.

Osoba odpowiedzialna:
Kosiacka Stanisława tel. 0-44 710-61-76

Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, Sekretariat

Oferty można składać do:
2007-07-17 godz. 11:00

 


Otwarcie ofert:
2007-07-17 godz. 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2                                97-220 Rzeczyca pokój nr 11

 


Kryteria wyboru:
Cena 100 %

 


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. Informacje o zamówieniu :
Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zakres przedmiotu obejmuje:

 

1/ Po uprzednim korytowaniu i niwelacji terenu wykonanie  podbudowy z kruszyw łamanych- warstwy dolnej o grubości 15 cm,

 

- wykonanie górnej warstwy o grubości 3 cm z miału kamiennego,

 

- wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej zielonej wysokości  min. 5 cm,

 

   zasypka z piasku drobnego do 2/3 wysokości trawy do 2 mm z przewagą frakcji pylastej,

 

Trawa sztuczna o parametrach: typ trawy – monofil,

 

polietylen, ciężar – 11000 Dtex,

 

wysokość włókna – 53 mm,

 

wysokość całkowita 55 mm,

 

gęstość 19000 włókien/m2

 

 

3/ Montaż wyposażenia sportowego polegający na wbetonowaniu gotowych urządzeń lub tulei mocujących w podbudowę boiska, zaprojektowano  montaż dwóch

 

bramek o wym. 7,32 x 2,44 m stalowych wraz z dwoma kompletami siatek

 

4/ Montaż ogrodzenia boiska z siatki ogrodzeniowej na słupkach stalowych.

 

Siatka ogrodzeniowa wysokości 400 cm, oczko 80 x 80 mm.

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III

 

niniejszej SIWZ.

 

8. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej: www.rzeczyca.pl, można ją odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, może być przesłana pocztą  za zaliczeniem pocztowym.
Przesłanie specyfikacji następuje po dostarczeniu do Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć u Zamawiającego osobiście, można przesłać pocztą, faksem na nr (44) 710-52-20 lub pocztą elektroniczną na adres: ug@rzeczyca .pl


 

9. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 


10. Język, w którym można składać oferty: polski

11. Termin związania ofertą
okres 30 dni od upływu terminu składania   ofert.