Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2007_05_24_Kosztorys_TERMOMODERNIZACJA_nakladczy.pdf)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy Kosztorys TERMOMODERNIZACJA nakładczy 197 kB1782007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_Odpowiedzi_na_pytania_dot_termoizolacji_Osrodka_Zdrowia.doc)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy Odpowiedzi na pytania 32 kB1712007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_SIWZ_Gminny_Osrodek_Zdrowia.doc)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - SIWZ Gminny Ośrodek Zdrowia 371 kB1752007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_specyfikacja_termomodernizacja_do_przetargu.doc)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - specyfikacja termomodernizacja 182 kB1872007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_termomodernizacja_do_przetargu.doc)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy termomodernizacja do przetargu 67 kB1992007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_termomoderniz_elewacje1.pdf)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy termomoderniz. elewacje 1 81 kB2172007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_termomoderniz_elewacje2.pdf)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy termomoderniz.elewacje 2 94 kB1732007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_termomoderniz_okna_i_drzwi.pdf)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - termomoderniz. okna i drzwi 275 kB1742007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_termomoderniz_przekroj.pdf)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy termomoderniz.przekrój 124 kB1712007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_termomoderniz_rzut_dachu.pdf)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy termomoderniz.rzut dachu 51 kB1702007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_termomoderniz_rzut_fundament.pdf)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy termomoderniz.rzut fundamentów 0.7 kB1752007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_termomoderniz_rzut_fundament_w_pdf.pdf)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy termomoderniz.rzut fundamentów 37 kB1702007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_termomoderniz_rzut_parteru.pdf)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy termomoderniz.rzut parteru 121 kB1792007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_termomoderniz_rzut_pietra.pdf)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy termomoderniz.rzut pietra 120 kB1762007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_termomoderniz_rzut_piwnicy.pdf)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy termomoderniz.rzut piwnicy 140 kB1752007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_termomoderniz_rzut_wiezby.pdf)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy termomoderniz.rzut więźby 77 kB1752007-05-24 12:08
Pobierz plik (2007_05_24_zagospodarowanie.pdf)Przetarg na Termoizolację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy zagospodarowanie 408 kB1742007-05-24 12:08

1. Zamawiający:
Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, tel. 044 710-61-76, fax 044 710-52-20.

2. Tytuł przetargu:” Termoizolacja Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Rzeczycy
                                  Gmina Rzeczyca"


3.
CPV:
 45.00.00.00, 45.32.10.00,45.44.21.10  Roboty rementowo-modernizacyjne

4.
Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony do 60.000 euro
Wartość  szacunkowa zamówienia 204.958,26 PLN

 Warunki:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający nw. warunki:

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  .

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wg wzoru- załącznik nr 1do siwz wraz z następującymi dokumentami :

- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2
- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3

 

5.1). W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych należy złożyć:

 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                                 

 

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

5.2).  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień. Pracownicy nadzoru muszą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej), oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wg załącznika Nr 4 do siwz
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, co najmniej po jednej jednostce sprzętu: wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym, samochód skrzyniowy do 5 ton,  betoniarka  elektryczna, rusztowania ramowe, środek transportowy 2 szt. W przypadku braku posiadania własnego sprzętu należy przedstawić umowę wydzierżawienia lub wynajmu   wg załącznika nr 5 do siwz
- wykaz wykonanych robót budowlanych min. 3 szt.  w okresie ostatnich pięciu lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających
że roboty te zostały wykonane należycie. wg załącznika nr 6 do siwz

5.3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
- oświadczenie, że wykonawca dysponuje środkami na realizacje zamówienia wg wzoru nr 2
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Termin realizacji:
15.09. 2007r.

Osoba odpowiedzialna:
Kosiacka Stanisława, Monika Woźniak  tel. 0-44 710-51-11

Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, Sekretariat

Oferty można składać do:
2007-06-06 o godz: 11:00

 


Otwarcie ofert:
2007-0-06-06 o godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy, pokój nr 11

Kryteria wyboru:
Cena 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wadium

Informacje o zamówieniu :
1. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1/ wymianę okien i drzwi na PCV  pow. ogółem -66,52 m2

2/ wykonanie więźby dachowej   i pokrycia blachodachówką pow. 384,58 m2

 

3/ ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną i malowaniem

 

     pow. 575,35 m2

 

4/Ocieplenie stropu 261,11 m2

 

5/ Montaż elementów elewacyjnych: anteny, instalacje odgromowe, tablice itp.

 

Szczegółowy zakres robót zawiera  siwz.

 

2. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.rzeczyca.pl/przetargi/, można ją odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, może być przesłana pocztą za zaliczeniem pocztowym.
Przesłanie specyfikacji następuje po dostarczeniu do Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć u Zamawiającego osobiście, można przesłać pocztą, faksem na nr (44) 710-52-20 lub pocztą
elektroniczną na adres: ug@rzeczyca .pl

3. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
1/  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
2/  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4. Język, w którym można składać oferty: polski

5. Termin związania ofertą
okres 30 dni od upływu terminu składania   ofert.