Drukuj
RRiZP.341-5/2007OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA Zakup destruktu bitumicznego na remonty dróg gminnych
w Gminie Rzeczyca pow. Tomaszowski woj. Łódzkie
Kod CPV 14510000 – 9 ZAMAWIAJĄCY:Urząd Gminy
w Rzeczycy

97-220 Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2
tel.(0-44) 710-61-76, fax.(0-44) 710-52-20,
http://bip.rzeczyca.pl
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1) Określenie trybu zamówienia:Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)2) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać odpłatnie w siedzibie Zamawiającego pok. nr 1 (cena SIWZ 10 zł.) lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.rzeczyca.pl3) Osoby uprawnionej do porozumiewania się z Sprzedający: 4) Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych: 5) Opis przedmiotu oraz wielkości zamówienia, z podaniem informacji o możliwości złożenia oferty wariantowej:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup destruktu bitumicznego do mechanicznej stabilizacji z przeznaczeniem na remonty i modernizacje dróg gminnych w Gminie Rzeczyca w ilości 3.000 ton.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie transportem własnym Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
<!--[endif]-->6) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31-08-2007 r.
7) Informacja na temat wadium:
-
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) – 100%.
9) Miejsce i termin składania ofert:
- w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 (Sekretariat)
do dnia 13 kwietnia 2007 r. do godz. 11 30

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:
- w siedzibie zamawiającego, Pokój nr 11
dnia 13 kwietnia 2007 r. o godz. 1200

11) Termin związania ofertą:
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 pkt.1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
12) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .
Warunki dodatkowe:
5. umożliwią sprzedaż przedmiotu zamówienia-destruktu z miejscowości położonej w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia w/w warunki należy złożyć: ofertę wg wzoru- załącznik nr 1 do siwz wraz z następującymi dokumentami :
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3
13) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Wójt
Gminy Rzeczyca

mgr inż. Marek Pałasz
Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 1002