RRiZP.341-8/2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA

Transport kruszywa mineralnego i innych materiałów budowlanych na remonty dróg gminnych w Gminie Rzeczyca pow. Tomaszowski woj. Łódzkie

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Gminy w Rzeczycy

97-220 Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2

tel.(0-44) 710-61-76, fax.(0-44) 710-52-20,

http://bip.rzeczyca.pl

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

2) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać odpłatnie w siedzibie Zamawiającego pok. nr 1 (cena SIWZ 10 zł.) lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.rzeczyca.pl

3) Osoby uprawnionej do porozumiewania się z Sprzedający:

 • Pani Stanisława Kosiacka - Kierownika Referatu RRiZP, tel.: (044) 710-51-11 (w. 42)
 • Pan Radosław Jaworski – Inspektor, tel.: (044) 710-61-76 (w. 34)

  4) Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych:

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  • Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV 60122130-9

   5) Opis przedmiotu oraz wielkości zamówienia, z podaniem informacji o możliwości

   złożenia oferty wariantowej:

   1) Przedmiotem zamówienia jest transport kruszywa mineralnego i innych materiałów budowlanych do wykonania remontów dróg gminnych w ilości 6000 ton z Kopalni lub składu oddalonego od Gminy Rzeczyca (tj. placu budowy) od 30 km do 120 km.

   2) Kruszywo przywożone będzie Zamawiającemu samochodami samowyładowczymi

   z rozładunkiem bocznym i tylnym.

   3) Wykonawca powinien dysponować minimum czterema samochodami

   o ładowności powyżej 20 ton na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia .

   W zakres zamówienia wchodzi transport na miejsce przeznaczenia oraz rozładunek.

   6) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15-10-2007 r.

   7) Informacja na temat wadium:

   - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

   8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

   Cena (koszt) – 100%

   9) Miejsce i termin składania ofert:

   - w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 (Sekretariat)

   do dnia 11 maja 2007 r. do godz. 10 30

   10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

   - w siedzibie zamawiającego, Pokój nr 11

   Dnia 11 maja 2007 r. o godz. 1100

   11) Termin związania ofertą:

   Sprzedający składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 pkt.1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

   12) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

   W postępowaniu mogą wziąć udział Sprzedawcy nie wykluczeni z przyczyn określonych na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty w wymaganym terminie oraz spełnienie warunków i innych wymogów określonych w SIWZ. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana po otwarciu ofert i porównaniu sposobu sformułowania oferty oraz załączonych do niej dokumentów z warunkami i wymogami określonymi w SIWZ.

   13) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   Wójt

   Gminy Rzeczyca

   mgr inż. Marek Pałasz