RRiZP.341-5/2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA

Zakup destruktu bitumicznego na remonty dróg gminnych

w Gminie Rzeczyca pow. Tomaszowski woj. Łódzkie

Kod CPV 14510000 – 9

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Gminy w Rzeczycy

97-220 Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2

tel.(0-44) 710-61-76, fax.(0-44) 710-52-20,

http: //bip.rzeczyca.pl

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

2) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać odpłatnie w siedzibie Zamawiającego pok. nr 1 (cena SIWZ 10 zł.) lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.rzeczyca.pl

3) Osoby uprawnionej do porozumiewania się z Sprzedający:

  • Pani Stanisława Kosiacka - Kierownika Referatu RRiZP, tel.: (044) 710-51-11 (w. 42)
  • Pan Radosław Jaworski – Inspektor, tel.: (044) 710-61-76 (w. 34) 

4) Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych:

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Opis przedmiotu oraz wielkości zamówienia, z podaniem informacji o możliwości złożenia oferty wariantowej:

1)     Przedmiotem zamówienia jest zakup destruktu bitumicznego  do mechanicznej stabilizacji z przeznaczeniem na remonty i modernizacje dróg gminnych w Gminie Rzeczyca w ilości 3.000 ton.

2) Realizacja zamówienia odbywać się będzie transportem własnym Zamawiającego.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6) Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do dnia 30-09-2007 r.

7) Informacja na temat wadium:

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100%.

9) Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 (Sekretariat)

   do dnia 4 kwietnia 2007 r. do godz.  11 30

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

- w siedzibie zamawiającego, Pokój nr 11

  dnia 4 kwietnia 2007 r. o godz. 1200

11)  Termin związania ofertą:

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 pkt.1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

12) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  .

Warunki dodatkowe:

5) umożliwią sprzedaż przedmiotu zamówienia-destruktu z miejscowości położonej w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia w/w warunki należy złożyć:

ofertę wg wzoru- załącznik nr 1 do siwz wraz z następującymi dokumentami :
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3

13) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   

                                                                               Wójt

                                                                      Gminy Rzeczyca

                                                                  mgr inż. Marek Pałasz