Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2007_01_22_SIWZ.pdf)Rozbiórka budynku starej szkoły i Sali gimnastycznej w Sadykierzu - SIWZ 192 kB1932007-01-22 14:15

1. Zamawiający:
Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, tel. 044 710-61-76, fax 044 710-52-20.

2. Tytuł przetargu:
         

               Rozbiórka budynku starej szkoły i Sali gimnastycznej                                           

                                                       w Sadykierzu”
3. CPV:
45.23.32.20-7

4. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

5. Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający nw. warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  .

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wg wzoru- załącznik nr 1do siwz wraz z następującymi dokumentami :
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3

5.1). W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych należy złożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                                 

5.2).  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia                              - ustanowić kierownika rozbiórki posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami (załączyć kopię uprawnień i zaświadczenie z właściwej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)   wg załącznika Nr 4 do siwz

5.3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
-oświadczenie wg wzoru nr 3

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Termin realizacji:
28 luty 2007r.

Osoba odpowiedzialna:
Kosiacka Stanisława tel. 0-44 710-61-76

Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, Sekretariat

Oferty można składać do:
2007-01-30  godz: 11:00


Otwarcie ofert:
2007-01-30 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca pokój nr 11

Kryteria wyboru:
Cena 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Informacje o zamówieniu :
1) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zakres robót obejmuje rozbiórkę budynku po byłej szkole podstawowej w Sadykierzu.                 -Budynek nieużytkowany. parterowy, nie podpiwniczony, konstrukcja       nośna sali-żelbetowa, monolityczna. Konstrukcja pozostałych części budynku murowana.               - Stropodachy monolityczne oparte na belkach DZ-3 o rozpiętościach 5,7m i 5,10 m                   - Izolacja termiczna płyta wiórowo cement. Gr.5 cm, spadek dachu wyrobiony żużlem paleniskowym                                                                                                                            -Pokrycie dachu 2xpapa bitumiczna na lepiku                                                                                 - Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, podłogi drewniane.                                                      - Kubatura budynku 1305,5 m3                                                                                                      -  Powierzchnia zabudowy 392,5 m2                                                                                                   - Zamówieniem objęty jest wywóz materiałów rozbiórkowych na wskazane przez                             zamawiającego miejsce na odległość do 10,0 km.


2) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.rzeczyca.pl, można ją odebrać za opłatą 5,00 zł  w siedzibie Zamawiającego, może być przesłana pocztą  za zaliczeniem pocztowym.
Przesłanie specyfikacji następuje po dostarczeniu do Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć u Zamawiającego osobiście, można przesłać pocztą, faksem na nr (44) 710-52-20 lub pocztą
elektroniczną na adres: ug@rzeczyca .pl

3) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4) Język, w którym można składać oferty: polski

5) Termin związania ofertą
okres 30 dni od upływu terminu składania   ofert.

                                                                                       Wójt Gminy Rzeczyca