Rzeczyca , dnia 6 października 2006 r

RRiZP7332/2/2006

WÓJT GMINY RZECZYCA

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Lp.

Numer nieruchomości

Powierzchnia

W m2

Nr KW

Cena wywoławcza

Nieruchomości w zł. W tym 22%podatku VAT

Wysokość

wadium

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie w projekcie planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Rzeczyca

Opis nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

202/2

1800

18467

9.585,00

489,00

Brzozów niezabudowana

budownictwo jednorodzinne i siedliskowe

2.

98

5600

33659

10.244,00

512,00

Glina

Niezabudowana

usługi komunikacyjne

3

93/2

8900

18467

15.327,00

podatek VATnie dotyczy

766,00

Gustawów

rolna

Adaptację ,rozbudowę oraz modernizację istniejącej zabudowy rozproszonej mieszkaniowej i siedliskowej

4

543/6

12000

29427

41,247,00 podatek VATnie dotyczy

2.062,00

Grotowice

Niezabudowana

Poeksploatacyjny teren wydobyciua kruszywa –przeznaczenie uzupełniające –lokalizacja obiektów kubaturowych .

Zakaz wydobywania kopalin

5

35

16700

9148

16.263,00

podatek VAT nie dotyczy

813.00

Sadykierz

Leśna

Teren pod dolesienia

6

1336/2

2241

18467

158,408,00

7.920,00

Rzeczyca

ul.Spółdzielców

zab.bud.magazynowym

Realizacja obiektów usługowych i produkcyjnych

7

819/17

1615

18467

71.664,00

3.583,00

Rzeczyca

ul.Spółdzielców

zab.bud.magazynowym.

Realizacja obiektów

Usługowych i produkcyjnych

8

819/30

643

18467

5.237,00

262,00

Rzeczyca

ul.Spółdzielców

zab.budynkiem wagi

Realizacja obiektów

Usługowych i produkcyjnych

9

1306

900

18467

11.858,00

593,00

Rzeczyca

ul.Kwiatowa

Budownictwo jednorodzinne

10

1308

900

18467

11.858,00

593,00

Rzeczyca

ul. Kwiatowa

Budownictwo jednorodzinne

11

1319

1000

18467

13.176,00

659,00

Rzeczyca

ul. Kwiatowa

Budownictwo jednorodzinne

12

1321

900

18467

11.858,00

593,00

Rzeczyca

ul.Kwiatowa

Budownictwo jednorodzinne

13

1322

900

18467

9.772,00

489,00

Rzeczyca

ul.Kwiatowa

Budownictwo jednorodzinne

 

1. Ustala się ,że uczestnik przetargu , który przetarg wygra ,a nie spełni warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego , może nabyć nieruchomość pod warunkiem ,że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

2.Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2006r o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzeczycy ./pokój nr 7/

 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej w wysokości podanej w tabeli na konto Urzędu Gminy

w Rzeczycy –PBS Tomaszów Maz.z/s w Inowłodzu Filia w Rzeczycy Nr rachunku 16 8985 0004 0020 0210 3961 0012 najpóźniej

do dnia 6 listopada 2006r do godz.1300 ze wskazaniem nieruchomości ,której wpłata wadium dotyczy.

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym w terminie określonym

w pkt.3

5. Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygrał ,zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia .

 

6.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

7.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu ,z tym ,że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej ,z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

8.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny .

9.Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzeczycy pokój nr 7 lub.telefonicznie (0-44) 710-61-76.


mgr inż. Marek Pałasz


- W ó j t -