Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2006_10_13_SIWZ.pdf)Zakup z dostawą oleju opałowego dla jednostek budżetowych Gminy Rzeczyca - SIWZ 210 kB2042006-10-13 17:19

Ogłoszenie

o udzielenie zamówienia

"Zakup z dostawą oleju opałowego dla jednostek budżetowych Gminy Rzeczyca”

 

1. Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych ul Mościckiego 10, 97-220 Rzeczyca, tel.-fax 044 710-61-88, fa.

2. Tytuł przetargu:
Zakup z dostawą oleju opałowego dla jednostek budżetowych Gminy Rzeczyca
3.
CPV:
231 22100-9 olej opałowy

4.
Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

5. Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający nw. warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wg wzoru- załącznik nr 1do siwz wraz z następującymi dokumentami :

- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy p.z.p. z wykorzystaniem zał. Nr 2

Do siwz

-oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. wg załącznika nr 3 do siwz.

5.1). W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych należy złożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-
5.2). W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

- wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia jakim dysponuje wykonawca co-najmniej 1 pojazd przystosowany do przewozu materiałów płynnych -lej opałowy.

5.3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
-oświadczenie z zastosowaniem wzoru nr 2 do siwz

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".


6 .Termin realizacji:
0d 10 listopada 2006 r. d0 09 listopada 2007 r

7.Osoba odpowiedzialna:
Joanna Anteczek tel. 0-44 710-61-88

8.Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy, ul Mościckiego 10,

97-220 Rzeczyca
9.Oferty można składać do:
2006-10-24 do godz: 11:00

10. Otwarcie ofert:
2006-10-24 o godz: 10:30

11.Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy
12. Kryteria wyboru:
Cena 100 %

13. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
14.Informacje o zamówieniu :
1) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zakres robót obejmuje”Zakup z dostawą oleju opałowego dla jednostek budżetowych w Gminie Rzeczyca „

Ilość oleju opałowego 100 000 litrów, Olej dowożony będzie do szkół podstawowych w Luboczy, Sadykierzu, Bobrowcu i Rzeczycy, Gimnazjum w Rzeczycy, do Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy.


2) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej:
bip.rzeczyca.pl, można ją odebrać odpłatnie ( 10 zł) w siedzibie Zamawiającego, może być przesłana pocztą za zaliczeniem pocztowym.
Przesłanie specyfikacji następuje po dostarczeniu do Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć u Zamawiającego osobiście, można przesłać pocztą, faksem na nr (44) 710-61-88 lub pocztą
elektroniczną na adres: ug@rzeczyca .pl

3) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4) Język, w którym można składać oferty: polski

5) Termin związania ofertą
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.