Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2006_08_10_Kosztorys_TERMOMODERNIZACJA_nakladczy.pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - Kosztorys - TERMOMODERNIZACJA nakładczy 197 kB1992006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_Specyfikacja_istotnych_warunk_w_zam_wienia.pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - SIWZ 244 kB1922006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_specyfikacja_termomodernizacja_do_przetargu.doc)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - specyfikacja termomodernizacja do przetargu 182 kB2112006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_termomodernizacja_do_przetargu.doc)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - termomodernizacja do przetargu 67 kB2112006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_termomoderniz_elewacje1.pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - termomoderniz.elewacje 1 81 kB2032006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_termomoderniz_elewacje2.pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - termomoderniz.elewacje 2 94 kB2052006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_termomoderniz_okna_i_drzwi.pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - termomoderniz.okna i drzwi 275 kB1942006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_termomoderniz_przekr_j.pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - termomoderniz.przekrój 124 kB2052006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_termomoderniz_rzut_dachu.pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - termomoderniz.rzut dachu 51 kB2032006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_termomoderniz_rzut_fundament_w.pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - termomoderniz.rzut fundamentów 37 kB2002006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_termomoderniz_rzut_parteru(2).pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - termomoderniz.rzut parteru 2 121 kB2062006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_termomoderniz_rzut_parteru.pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - termomoderniz.rzut parteru 121 kB1912006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_termomoderniz_rzut_piwnicy.pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - termomoderniz.rzut piwnicy 140 kB1992006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_termomoderniz_rzut_pi_tra.pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - termomoderniz.rzut piętra 120 kB1982006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_termomoderniz_rzut_wi__by.pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - termomoderniz.rzut więźby 77 kB1982006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_zagospodarowanie.pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - zagospodarowanie 408 kB2002006-08-10 09:57
Pobierz plik (2006_08_10_Zawiadomienie_o_modyfikacji_i_wprowadzeniu_zmian_do_SIWZ.pdf)Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - Zawiadomienie o modyfikacji i wprowadzeniu zmian 40 kB2022006-08-10 09:57

"Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy

1. Zamawiający:
Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, tel. 044 710-61-76, fax 044 710-52-20.

2. Tytuł przetargu:” Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy Gmina Rzeczyca"


3. CPV:
45.00.00.00, 45.32.10.00,45.44.21.10 Roboty rementowo-modernizacyjne

4.
Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro

5. Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający nw. warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wg wzoru- załącznik nr 1do siwz wraz z następującymi dokumentami :

- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2
- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3

5.1). W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych należy złożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

5.2). W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień. Pracownicy nadzoru muszą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej), oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wg załącznika Nr 4 do siwz
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, co najmniej po jednej jednostce sprzętu: wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym, samochód skrzyniowy do 5 ton, samochód samowyładowczy do 5 ton, betoniarka wolnospadowa elektryczna, rusztowania ramowe, środek transportowy 2 szt. W przypadku braku posiadania własnego sprzętu należy przedstawić umowę wydzierżawienia lub wynajmu wg załącznika nr 5 do siwz
- wykaz wykonanych robót budowlanych min. 3 szt. w okresie ostatnich pięciu lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających
że roboty te zostały wykonane należycie. wg załącznika nr 6 do siwz

5.3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
- potwierdzające, że wykonawca dysponuje środkami finansowymi własnymi lub kredytami w wysokości co najmniej 200 tys. zł. , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".


Termin realizacji:
30.12.2006r.

Osoba odpowiedzialna:
Kosiacka Stanisława, Monika Woźniak tel. 0-44 710-51-11

Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, Sekretariat


Oferty można składać do:
2006-09-07 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2006-09-07 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy, pokój nr 11

Kryteria wyboru:
Cena 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wadium

Informacje o zamówieniu :
1) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy obejmuje:

1/ wymianę okien i drzwi na PCV – pow. ogółem 64,52 m2

2/ wykonanie więźby dachowej – pow. 261,11 m2 i pokrycia dachówką – pow. 384,58 m2

3/ ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną i malowaniem –

pow. 526,41 m2

Szczegółowy zakres robót zawiera część III siwz.


2) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.
rzeczyca.pl/przetargi/, można ją odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, może być przesłana pocztą za zaliczeniem pocztowym.
Przesłanie specyfikacji następuje po dostarczeniu do Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć u Zamawiającego osobiście, można przesłać pocztą, faksem na nr (44) 710-52-20 lub pocztą
elektroniczną na adres: ug@rzeczyca .pl

3) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4) Język, w którym można składać oferty: polski

5) Termin związania ofertą
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.