1. Zamawiający:
Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, tel. 044 710-61-76, fax 044 710-52-20.

2. Tytuł przetargu:
 
        „Przebudowa drogi gminnej Sadykierz Ameryka, gmina Rzeczyca"


3.
CPV:
45.23.32.20-7

4.
Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro

5. Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający nw. warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  .

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wg wzoru- załącznik nr 1do siwz wraz z następującymi dokumentami :
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3

5.1). W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych należy złożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                                 

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

5.2).  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień. Pracownicy nadzoru muszą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (branża drogowa), oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wg załącznika Nr 4 do siwz
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, co najmniej po jednej jednostce sprzętu: otaczarka o wydajności minimum 25t/h, rozkładarka mas bitumicznych, sprzęt do zagęszczania: walec ciężki, walec lekki. W przypadku braku posiadania własnego sprzętu należy przedstawić umowę wydzierżawienia lub wynajmu, wg załącznika nr 5 do siwz
- wykaz wykonanych robót budowlanych min. 5 szt.  w okresie ostatnich pięciu lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających
że roboty te zostały wykonane należycie, wg załącznika nr 6 do siwz

5.3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
- potwierdzające, że wykonawca dysponuje środkami finansowymi własnymi lub kredytami     w wysokości, co najmniej 300 tys. zł , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".


Termin realizacji:
20.09.2006r.

Osoba odpowiedzialna:
Kosiacka Stanisława tel. 0-44 710-61-76

Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca, Sekretariat

Oferty można składać do:
2006-07-27 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2006-07-27 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca pokój nr 11

Kryteria wyboru:
Cena 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Informacje o zamówieniu :
1) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej  o nawierzchni asfaltowej na dł. 1242m

Podbudowa z kruszywa gr.10 cm , przepust drogowy długości 12 m, beton asfaltowy - warstwa wiążąca gr. 4cm i warstwa ścieralna gr.3cm, zagęszczanie poboczy gruntowych, montaż znaków drogowych szt. 7, obsługa geodezyjna inwestycji.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr.7 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa dostępna w siedzibie zamawiającego.

2) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej: www.
rzeczyca.pl, można ją odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, może być przesłana pocztą  za zaliczeniem pocztowym.
Przesłanie specyfikacji następuje po dostarczeniu do Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć u Zamawiającego osobiście, można przesłać pocztą, faksem na nr (44) 710-52-20 lub pocztą
elektroniczną na adres: ug@rzeczyca .pl

3) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4) Język, w którym można składać oferty: polski

5) Termin związania ofertą
okres 30 dni od upływu terminu składania   ofert.