RRiZP.341-08/2006          

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO  NA

Przedmiot zamówienia:

„Transport kruszywa łamanego na remont dróg gminnych w Gminie Rzeczyca”

Zamawiający

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca

http://bip.rzeczyca.pl/

Godziny urzędowania: pon – Pt. 745 - 1545  

1) Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na podstawie art. 39-44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

2) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać odpłatnie w siedzibie Zamawiającego pok. nr 1 (cena SIWZ 10 zł.) lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.rzeczyca.pl

3) Osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawca:

  • Pani Stanisława Kosiacka    - Kierownika Referatu RRiZP,                                                     tel.: (044) 710-51-11 (w. 42)
  • Pan Radosław Jaworski – Inspektor, tel.: (044) 710-51-11 (w. 34) 

4) Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych:

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  • Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV 14212200-2                                           

5) Opis przedmiotu oraz wielkości zamówienia, z podaniem informacji o możliwości

     złożenia oferty wariantowej:

1)   Przedmiotem zamówienia jest transport kruszywa łamanego na remont dróg gminnych z Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych – Kopalnia Jaźwica                   w ilości jak niżej:

·        kruszywo o frakcji od 0-31,5 mm w ilości 2.700 ton

·        kruszywo o frakcji od 0-63 mm w ilości 450 ton

      2) kruszywo przywożone będzie Zamawiającemu samochodami samowyładowczymi

          z rozładunkiem bocznym.  

      3) Wykonawca powinien dysponować minimum  trzema samochodami o ładowności

           powyżej 20 ton.

6) Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do dnia 30-09-2006 r.

7) Informacja na temat wadium:

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100%.

9) Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 (Sekretariat)

do dnia `04-07-2006 r. do godz.  11 00

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

- w siedzibie zamawiającego, Pokój nr 11

dnia 04-07-2006 r. o godz. 1130

11)  Termin związania ofertą:

Sprzedający składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 pkt.1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

12) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający nw. warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  .

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wg wzoru- załącznik nr 1do siwz wraz z następującymi dokumentami :
- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo         zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2

12.1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych należy złożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                                 

- oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy p.z.p. załącznik nr 2 do siwz

12.2)  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca,

- udokumentuje posiadanie 3 samochodów ciężarowych z rozładunkiem bocznym i minimalną ładownością 20 ton.

12.3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

- oświadczenie wg zał. Nr 2.

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana po otwarciu ofert i porównaniu sposobu sformułowania oferty oraz załączonych do niej dokumentów z warunkami i wymogami określonymi w SIWZ.

13) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   

 Wójt Gminy Rzeczyca