Rzeczyca , dnia  31 maja  2006 r

RRiZP7332/1/2006

                                                                                                    WÓJT   GMINY  RZECZYCA 

                                                                           

                                                                                                                   ogłasza  

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Lp.

 

Numer nieruchomości

 

Powierzchnia

W m2

 

Nr KW

 

Cena wywoławcza

Nieruchomości w zł.   W tym 22%podatku VAT      

 

Wysokość

wadium

 

 

Położenie nieruchomości

 

Przeznaczenie w projekcie planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Rzeczyca

Opis nieruchomości

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

1.

 

 202/2                  

 

1800

 

18467

 

10650,00

        

532,00

 

Brzozów                                   niezabudowana

 

budownictwo jednorodzinne i siedliskowe

 

2.

 

98

 

5600

 

33659

11.382,00

 

569,00

 

Glina

Niezabudowana

usługi komunikacyjne   

3    

 

93/2

 

8900

 

18467

17.030,00

podatek VATnie dotyczy

851,00

 

Gustawów

rolna

Adaptację ,rozbudowę oraz modernizację istniejącej zabudowy rozproszonej mieszkaniowej i siedliskowej

 

4

 

543/6

 

12000

 

29427

45.830,00 podatek VATnie dotyczy

 

2.291,00

 

Grotowice

Niezabudowana

Poeksploatacyjny teren wydobyciua kruszywa –przeznaczenie uzupełniające –lokalizacja obiektów kubaturowych .

Zakaz wydobywania kopalin

5

 

35

 

16700

 

9148

18.070,00

podatek VAT nie dotyczy

903,00

 

Sadykierz

Leśna

Teren pod dolesienia

 

6

 

1336/2

 

2241

 

18467

176.009,00

 

8.800,00

 

Rzeczyca

ul.Spółdzielców

zab.bud.magazynowym

Realizacja obiektów usługowych i  produkcyjnych

 

7

 

819/17

 

1615

 

18467

79.629,00

 

3.981,00

 

Rzeczyca

ul.Spółdzielców

zab.bud.magazynowym.

Realizacja obiektów

Usługowych i produkcyjnych

 

8

 

819/30

 

643

 

18467

5.819,00

 

582,00

 

Rzeczyca

ul.Spółdzielców

zab.budynkiem wagi

Realizacja obiektów

Usługowych i produkcyjnych

 

9

 

1306

 

900

 

18467

13.176,00

 

658,00

 

Rzeczyca

ul.Kwiatowa

 

Budownictwo jednorodzinne

 

10

 

1308

 

900

 

18467

13.176,00

 

658,00

 

Rzeczyca

ul. Kwiatowa

 

Budownictwo jednorodzinne

 

11

 

1319

 

1000

 

18467

14.640,00

 

732,00

 

Rzeczyca

ul. Kwiatowa

 

Budownictwo jednorodzinne

 

12

 

1321

 

900

 

18467

13.176,00

 

658,00

 

Rzeczyca

ul.Kwiatowa

 

Budownictwo jednorodzinne

 

13

 

1322

 

900

 

18467

10.858,00

 

 543,00

 

Rzeczyca 

ul.Kwiatowa 

 

Budownictwo jednorodzinne

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

1. Ustala się ,że  uczestnik przetargu , który przetarg wygra ,a nie spełni warunków  określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego , może nabyć nieruchomość pod warunkiem ,że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu  przedmiotowej nieruchomości.

2.Przetarg odbędzie się w dniu  30 czerwca 2006r o godz.1000  w siedzibie Urzędu Gminy w Rzeczycy ./pokój nr 7/

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej w wysokości podanej w tabeli na konto Urzędu Gminy

w Rzeczycy –PBS Tomaszów Maz.z/s w Inowłodzu  Filia w Rzeczycy Nr rachunku  16 8985 0004  0020 0210 3961 0012 najpóźniej

do dnia 26 czerwca   2006r do godz.1300 ze  wskazaniem nieruchomości ,której wpłata wadium dotyczy.

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym w terminie określonym w pkt.3 

5. Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygrał ,zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia .

6.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał od zawarcia umowy.  

7.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu ,z tym ,że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej ,z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych

8.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny .

9.Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzeczycy pokój nr 7  lub.telefonicznie (0-44) 710-61-76.

                                                      

                                                                                                                    mgr inż.Marek Pałasz

                                                                                                                           - W ó j t -