Rzeczyca, 2006-05-24

                                            

RRiZP.341-05/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 60 TYS. EURO

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

„Termomodernizacja budynku OSP w Glinie”

1) Nazwa i adres zamawiającego:

    Gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski, woj. łódzkie

    ul. Tomaszowska 2

    97-220 Rzeczyca

    www.rzeczyca.pl

    E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Godziny urzędowania 7:45 - 15:45

2) Określenie trybu zamówienia:

     przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej 97.489,71 zł netto

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    -SIWZ można nabyć w Urzędzie Gminy w Rzeczycy, pokój nr 11 lub za zaliczeniem

     pocztowym

   - cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: - 20,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o

    możliwości składania ofert częściowych:

 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w

 Glinie polegająca na:

1. roboty budowlane wewnętrzne

2. docieplenie ścian metodą lekką mokrą  na powierzchni 205,796 m2

3. remont dachu polegający m.in. na wymianie rynien i rur spustowych, kryciu dachu papą

    termozgrzewalną na powierzchni 213,208 m2

4. wymiana stolarki okiennej – pow. 11,83 m 2  i  drzwiowej – pow.  20,82 m2

5. remont instalacji wod – kan

6. montaż ogrzewania elektrycznego, remont instalacji elektrycznej

7. zagospodarowanie terenu, m.in. ogrodzenie z siatki dł. 140 m

- Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do 20 września 2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

      tych warunków:

      Wykonawcy winni spełniać warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.    

      Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), nie podlegać

      wykluczeniu  na podstawie art. 24 cyt. wyżej ustawy oraz warunki dodatkowe określone

      w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 8) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków

     - oświadczenie o spełnianiu warunków i nie wykluczeniu  z postępowania o zamówienie.

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena – 100%

11) Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Rzeczycy Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska

97-220 Rzeczyca

Pokój nr 2 (sekretariat) do dnia 2006-06-09  do godz. 11.00

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Urzad Gminy w Rzeczycy

      ul. Tomaszowska 2

      97-220 Rzeczyca

      Pokój nr 11 dnia 2006-06-09  o godz. 11.15

12) Termin związania ofertą okres 30 dni      

                                                                                               mgr inż. Marek Pałasz

                                                                                              Wójt Gminy Rzeczyca