Rzeczyca, 2006-05-19

                                            

RRiZP.341-04/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 60 TYS. EURO

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

„Karosacja samochodu gaśniczego”

1) Nazwa i adres zamawiającego:

    Gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski, woj. łódzkie

    ul. Tomaszowska 2

    97-220 Rzeczyca

    www.rzeczyca.pl

    E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Godziny urzędowania 7:45 - 15:45

2) Określenie trybu zamówienia:

     przetarg nieograniczony  poniżej 60 tys. euro

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    -SIWZ można nabyć w Urzędzie Gminy w Rzeczycy, pokój nr 11 lub za zaliczeniem

     pocztowym

   - cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: - 10,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o

    możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zabudowy pożarniczej samochodu gaśniczego marki STAR 244 w zakresie modernizacji: kabiny kierowcy, kabiny załogi czteroosobowej, zabudowy pożarniczej, wymiany instalacji wodnej, instalacji elektrycznej, lakierowanie i konserwacja.

- Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do 18 sierpnia 2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

 

      tych warunków:

      Wykonawcy winni spełniać warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   

      Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), nie podlegać

      wykluczeniu  na podstawie art. 24 cyt. wyżej ustawy oraz warunki dodatkowe określone

      w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 8) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków

     - oświadczenie o spełnianiu warunków i nie wykluczeniu  z postępowania o zamówienie.

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena – 100%

11) Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Rzeczycy Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska

97-220 Rzeczyca

Pokój nr 2 (sekretariat) do dnia 2006-06-06  do godz. 11.00

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Urzad Gminy w Rzeczycy

      ul. Tomaszowska 2

      97-220 Rzeczyca

      Pokój nr 11 dnia 2006-06-06  o godz. 11.15

13) Termin związania ofertą okres 30 dni      

                                                                                                 mgr inż. Marek Pałasz

                                                                                                 Wójt Gminy Rzeczyca