RRiZP.340-22/2005

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

„Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2005 r.”

1) Nazwa i adres zamawiającego:

     Gmina Rzeczyca

     ul. Tomaszowska

     97-220 Rzeczyca

     www.rzeczyca.pl

     E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     Godziny urzędowania 7:45 - 15:45 Osoba do kontaktu:  Stanisława Kosiacka

2) Określenie trybu zamówienia:

     przetarg nieograniczony  poniżej 60 tys. euro

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    -SIWZ można nabyć w Urzędzie Gminy w Rzeczycy, pokój nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym . Cena Specyfikacji 10,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

     Przedmiotem zamówienia jest:

     - udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł

     - okres karencji w spłacie kredytu – bez okresu

     - dostępność kredytu w 24 miesięcznych ratach,

     - termin zaciągnięcia kredytu – 27-12-2005 r.

     - termin spłaty – 31-12-2007 r.

     - rodzaj rat- malejące.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach: 24

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

    Wykonawcy winni spełniać warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177), nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 cyt. wyżej ustawy oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

    - Cena – 100%

10) miejsce i termin składania ofert:

     - w siedzibie zamawiającego:

     Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca

     Pokój nr 2 (sekretariat) do dnia 2005-12-12 do godz. 11.00

11) Termin otwarcia ofert 2005-12-12  godz. 11.30

12) termin związania ofertą : okres 30 dni.                                     

      mgr inż. Marek Pałasz

Wójt Gminy Rzeczyca

Rzeczyca, dnia 25-11-2005 r.