Przetarg  na realizację  zamówienia pn. „ZAKUP   OLEJU NAPĘDOWEGO , ETYLINY I GAZU   PROPAN – BUTAN”  DLA ZAKŁADU  USŁUG  KOMUNALNYCH  RZECZYCY

POWIAT TOMASZOWSKI , WOJ. ŁÓDZKIE „

 

Przetarg aktualny

 

ZUK. 340-4/2005

Rzeczyca 2005-11-28 

 

                                                                         OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiot zamówienia :

  ZAKUP   OLEJU NAPĘDOWEGO , ETYLINY I GAZU   PROPAN – BUTAN”  DLA  POTRZEB  ZAKŁADU  USŁUG  KOMUNALNYCH  W RZECZYCY  POWIAT TOMASZOWSKI , WOJ. ŁÓDZKIE „

 

1). Nazwa i adres zamawiającego

Zakład Usług Komunalnych

Ul. Prez. I. Mościckiego 10

97-220 Rzeczyca

tel. (0-44) 710-61-88

Godzina urzędowania  7:00 – 15:00

 

2). Określenie trybu zamówienia

przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. Euro

 

3). Określenie sposobu uzyskania specyfikacji  istotnych warunków zamówienia:

-SIW  można  nabyć w Zakładzie Usług Komunalnych  w Rzeczycy lub za zaliczeniem pocztowym.

-         cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 10,00 zł.

 

4). Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia , z podaniem informacji o możliwości składania  ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 

- oleju napędowego w ilości:     34.000 l.

-  etyliny w ilości  :                    1.200 l.               

- gazu propan –butan w ilości  3.500 l.

 

 

- Kod CPV: 23122100-9

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości założenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy winni spełniać warunki określone w art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177), nie podlegać wykluczeniu na podstawie

art.24 cyt. wyżej ustawy oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena – 100%

10) miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego:

Zakład Usług Komunalnych

ul. Prez. I. Mościckiego 10

97 – 220 Rzeczyca

do dnia 2005-12-14 do godz. 11.00

11) termin związania ofertą

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert

 

                                                                             mgr inż. Wojciech Kosior

                                                                          

                                                                            Dyrektor Zakładu Usług

                                                                            Komunalnych w Rzeczycy