ZUK.340-3/2005

Rzeczyca, 2005-10-07                                               

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

„ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO  DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RZECZYCA

                                   POWIAT  TOMASZOWSKI WOJ. ŁÓDZKIE” 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Zakład Usług Komunalnych

ul. Prez. I. Mościckiego 10

97-220 Rzeczyca

tel. (0-44) 710-61-88

Godziny urzędowania 7:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony  poniżej 60 tys. euro

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

-SIWZ można nabyć w Zakładzie Usług Komunalnych w Rzeczycy lub za zaliczeniem

 pocztowym

- cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: - 10,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż z dostawą oleju opałowego w ilości 90 000 litrów.

Do oferty należy załączyć świadectwo jakości oleju wydane przez producenta paliwa.

 - Kod CPV: 23122100-9

 - Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 10 listopad 2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków:

Wykonawcy winni spełniać warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177), nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 cyt. wyżej ustawy oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena – 100%

10) miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego:

Zakład Usług Komunalnych

ul. Prez. I. Mościckiego 10

97-220 Rzeczyca

do dnia 2005-10-25 do godz. 11.00

11) termin związania ofertą

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

                                                                        mgr inż. Wojciech Kosior

                                                                         Dyrektor Zakładu Usług 

                                                                        Komunalnych w Rzeczycy