Rzeczyca , dnia 06.09.  2005r

RRiZP7332/2/2005

                                                                                                    WÓJT   GMINY  RZECZYCA 

                                                                          

                                                                                                                   ogłasza                                                                                                                                                                            

                                     przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Lp.

Numer nieruchomości

Powierzchnia

W m2

Nr KW

Cena wywoławcza

Nieruchomości w zł.   W tym 22%podatku VAT      

Wysokość

wadium

 

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie w projekcie planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Rzeczyca

Opis nieruchomości

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

 202/2                  

1800

18467

10650,00

        

 

532,00

Brzozów                                   niezabudowana

budownictwo jednorodzinne i siedliskowe

2.

98

5600

33659

11.382,00

569,00

Glina

Niezabudowana

usługi komunikacyjne   

 

3    

93/2

8900

18467

17.030,00

podatek VATnie dotyczy

851,00

Gustawów

rolna

Adaptację ,rozbudowę oraz modernizację istniejącej zabudowyrozproszonej mieszkaniowej i siedliskowej

4

543/6

12000

29427

45.830,00 podatek VATnie dotyczy

2.291,00

Grotowice

Niezabudowana

Ekspozycja widokowa

5

35

16700

9148

18.070,00

podatek VAT nie dotyczy

903,00

Sadykierz

Leśna

Teren pod dolesienia

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1336/2

2241

18467

176.009,00

8.800,00

Rzeczyca

ul.Spółdzielców

zab.bud.magazynowym

Realizacja obiektów usługowych i  produkcyjnych

7

819/17

1615

18467

79.629,00

3.981,00

Rzeczyca

ul.Spółdzielców

zab.bud.magazynowym.

Realizacja obiektów

Usługowych i produkcyjnych

8

819/30

643

18467

5.819,00

582,00

Rzeczyca

ul.Spółdzielców

zab.budynkiem wagi

Realizacja obiektów

Usługowych i produkcyjnych

9

1306

900

18467

13.176,00

658,00

Rzeczyca

ul.Kwiatowa

Budownictwo jednorodzinne

10

1308

900

18467

13.176,00

658,00

Rzeczyca

ul. Kwiatowa

Budownictwo jednorodzinne

11

1319

1000

18467

14.640,00

732,00

Rzeczyca

ul. Kwiatowa

Budownictwo jednorodzinne

12

1321

900

18467

13.176,00

658,00

Rzeczyca

ul.Kwiatowa

Budownictwo jednorodzinne

13

1322

900

18467

10.858,00

 543,00

Rzeczyca 

ul.Kwiatowa 

Budownictwo jednorodzinne

14

94/2

6125

18467

66.807,00

3.340,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

15

94/3

5246

18467

57.218,00

2.861,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

16

94/4

5410

18467

59.005,00

2.950,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

17

155/1

6136

18467

73.615,00

3.681,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

18

155/2

5274

18467

63.275,00

3.161,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

19

155/4

4817

18467

57.791,00

2.890,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

20

155/5

4716

18467

56.584,00

2.829,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

21

155/7

4553

18467

54.625,00

2.731,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

22

155/9

3889

18467

46.659,00

2.333,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa 

Działka rezydencjonalna

23

152/1

4925

18467

59.085,00

2.954,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

24

152/2

4897

18467

58.755,00

2.938,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

25

152/3

5039

18467

60.457,00

3.023,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

26

152/4

4548

18467

54.564,00

2.728,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

27

168

3058

18467

36.685,00

1.834,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

28

169

2118

18467

25.413,00

1.271,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

29

344/1

5220

18467

62.629,00

3.131,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

30

344/2

343/4

6378

 

 

18467

76.518,00

 

3.826,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działki rezydencjonalne

31

344/3

343/5

 

7355

 

 

18467

88.243,00

 

4.412,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działki rezydencjonalne

32

344/4

343/6

 

5110

 

18467

61.305,00

 

3.065,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działki rezydencjonalne

33

344/5

343/7

 

4059

 

18467

48.702,00

 

2.435,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działki rezydencjonalne

34

343/1

4723

18467

56.663,00

2.833,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

35

343/2

4763

18467

57.145,00

2.857,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

36

343/3

6612

18467

79.327,00

3.966,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

37

343/8

5417

18467

64.989,00

3.249,00

Łęg

Nieruchomość gruntowa

Działka rezydencjonalna

 1. Ustala się ,że  uczestnik przetargu , który przetarg wygra ,a nie spełni warunków  określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego , może nabyć nieruchomość pod warunkiem ,że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu  przedmiotowej nieruchomości.

2.Przetarg odbędzie się w dniu  12 października 2005r o godz.1000  w siedzibie Urzędu Gminy w Rzeczycy ./pokój nr 7/  

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej w wysokości podanej w tabeli na konto Urzędu Gminy w Rzeczycy –PBS Tomaszów Maz.z/s w Inowłodzu  Filia w Rzeczycy Nr rachunku  16 8985 0004  0020 0210 3961 0012 najpóźniej do dnia 6 października 2005r do godz.1300ze wskazaniem nieruchomości ,której wpłata wadium dotyczy.

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym w terminie określonym w pkt.3 

5. Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygrał ,zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia .

6.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał od zawarcia umowy.  

7.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu ,z tym ,że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej ,z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych

8.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny .

9.Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzeczycy pokój nr 7  lub.telefonicznie (0-44) 710-61-76.

Wójt Gminy Rzeczyca   
mgr inż. Marek Pałasz