RRiZP.340-14/2005

Rzeczyca, 2005-06-30

                                                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                                                              POWYŻEJ 60 TYS. EURO

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

„MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SADYKIERZU”

GMINA RZECZYCA, POWIAT TOMASZOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska

97-220 Rzeczyca

www.rzeczyca.pl

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania 7:45 - 15:45

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony  powyżej 60 tys. euro

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można nabyć w Urzędzie Gminy w Rzeczycy, pokój nr 11.  cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: - 30,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody oraz montaż urządzeń zwiększających wydajność stacji o 40 m3/h w układzie jednostopniowego pompowania wody. Woda nieuzdatniona ze studni głębinowej dostarczana będzie pompami głębinowymi do stacji wodociągowej. Tu w pierwszej kolejności będzie podawana na mieszacz wodno-powietrzny gdzie zostanie napowietrzona. Następnie będzie uzdatniana w filtrach ciśnieniowych i poprzez hydrofor podawana będzie do sieci wodociągowej. 

Kod CPV: 45.23.24.30-5

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 30 maja 2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

    tych warunków:

Wykonawcy winni spełniać warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 cyt. wyżej ustawy oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena – 100 %

10) Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego:

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska

97-220 Rzeczyca

Pokój nr 2

do dnia 2005-08-24

Termin otwarcia ofert: 2005-08-24 godz.11:30

11) Termin związania ofertą okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

12) Osoba do kontaktu: Stanisława Kosiacka tel. (0-44) 710- 61-76 nr Fax 710-52-20

                                                                                        mgr inż. Marek Pałasz

                                                                                         Wójt Gminy Rzeczyca