Rzeczyca, 2005-07-15

                                            

RRiZP.340-16/2005

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 60 TYS. EURO

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest :

„Przebudowa drogi gminnej Sadykierz Ameryka” 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

    Gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski, woj. łódzkie

    ul. Tomaszowska 2

    97-220 Rzeczyca

    www.rzeczyca.pl

    E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Godziny urzędowania 7:45 - 15:45

2) Określenie trybu zamówienia:

     przetarg nieograniczony  poniżej 60 tys. euro

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    -SIWZ można nabyć w Urzędzie Gminy w Rzeczycy, pokój nr 11 lub za zaliczeniem

     pocztowym

   - cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: - 15,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości    składania ofert częściowych:

    Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów wykonawcy dot.     

4  przebudowy drogi gminnej częściowo utwardzonej kruszywem dług. 1,24 km szer. 4,0m

4  Roboty pomiarowe -geodezyjne

4  Roboty ziemne 620 m3

4  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4956,20 m2

4  Warstwa górna podbudowy z destruktu bitumicznego stab. mech. gr. 10 cm – 4956,20 m2

4  Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsja asfaltową i grysem kamiennym

o wym. 8/16 mm w ilości 13 dm3/m2  ilość -4 956,20 m2

4  Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsja asfaltową i grysem kamiennym

o wym.6,3/10 mm w ilości 10 dm3/m2  - ilość -4 956,20 m2

4   - Kod CPV:45213340-8

4  - Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 30-09-2005 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

      tych warunków:

      Wykonawcy winni spełniać warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   

      Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), nie podlegać wykluczeniu   

      na podstawie art. 24 cyt. wyżej ustawy oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji

      istotnych warunków zamówienia                    

      Warunki dodatkowe;

      - Wykonawca winien potwierdzić że wykonał co najmniej 5 tożsamych zamówień ( na

        podbudowie z destruktu)w okresie  ostatnich 5 lat

      - Wykonawca winien prowadzić działalność w zakresie realizacji tożsamych zamówień

         min. 5 lat.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena – 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego:

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska

97-220 Rzeczyca

Pokój nr 2 (sekretariat) do dnia 2005-08-04  do godz. 11.00

 

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Gmina Rzeczyca

      ul. Tomaszowska

      97-220 Rzeczyca

      Pokój nr 11 dnia 2005-08-04  do godz. 11.15

12) Termin związania ofertą

       okres 30 dni

 

                                                                                          mgr inż. Marek Pałasz 

                                                                                           Wójt Gminy Rzeczyca