RRiZP.340-13/2005                                                                                                                                                                                                                       

                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

„Udzielenie kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji pt:. „Budowa Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej przy PSP i Gimnazjum w Rzeczycy”

1) Nazwa i adres zamawiającego:

     Gmina Rzeczyca

     ul. Tomaszowska 2

     97-220 Rzeczyca

     www.rzeczyca.pl 

     E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

     Godziny urzędowania 7:45 - 15:45 Osoba do kontaktu:  Stanisława Kosiacka

2) Określenie trybu zamówienia:

     przetarg nieograniczony  poniżej 60 tys. euro

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    -SIWZ można nabyć w Urzędzie Gminy w Rzeczycy, pokój nr 11. lub za zaliczeniem pocztowym . Cena Specyfikacji 10,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

     Przedmiotem zamówienia jest:

     -Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego  w kwocie 759.818,00 zł

     - okres karencji w spłacie kapitału -17 miesiecy

     - dostępność kredytu w 5 miesięcznych transzach w terminie do 30 grudnia 2005 roku

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach: 71.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

    Wykonawcy winni spełniać warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177), nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 cyt. wyżej ustawy oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

    - Cena – 100%

10) miejsce i termin składania ofert:

     - w siedzibie zamawiającego:

     Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca

     Pokój nr 2 (sekretariat) do dnia 2005-07-20 do godz. 11.00

11) Termin otwarcia ofert 2005-07-20  godz. 11.30

12) termin związania ofertą : okres 30 dni.                                              

                                                                               mgr inż. Marek Pałasz

Rzeczyca, 2005-06 –29                                        Wójt Gminy Rzeczyca