Rzeczyca, 2005-06-02

RRiZP.340-10/2005

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 60 TYS. EURO

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

„ZAKUP Z DOSTAWĄ KRUSZYWA MINERALNEGO DOLOMITOWEGO NA REMONT DRÓG GMINNYCH W GMINE RZECZYCA

 POW. TOMASZOWSKI WOJ. ŁÓDZKIE” 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska

97-220 Rzeczyca

www.rzeczyca.pl

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny urzędowania 7:45 - 15:45

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony  poniżej 60 tys. euro

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

-SIWZ można nabyć w Urzędzie Gminy w Rzeczycy, pokój nr 1 lub za zaliczeniem pocztowym

- cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: - 10,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

a/ Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą kruszywa mineralnego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty

i modernizację dróg gminnych w Gminie Rzeczyca w ilościach jak niżej:

-         kruszywo mineralne o frakcji od 0-31,5 mm w ilości 3000 t

-         kruszywo mineralne o frakcji od 0-63 mm w ilości 500 t

b/Oferowane kruszywo powinno cechować się parametrami nie mniejszymi jak niżej:

-         ścieralność – 25 %

-         nasiąkliwość – 2,0 %

-         mrozoodporność – 2,0 %

Kod CPV 60123700-3

Kod CPV 14212200-2

- Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:  do 30 września 2005 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy winni spełniać warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 cyt. wyżej ustawy oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena – 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego:

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca

Pokój nr 2 (sekretariat) do dnia 17 czerwca 2005 r.  do godz. 10.00

11) Pracownikami uprwnionym do kontaktów z oferentami w zakresie przedmiotu zamówienia są:

- Stanisawa Kosiacka

- Radosław Jaworski

w godz. 800 – 1500

tel., fax: 0-44 710-51-11, 710-52-20

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca

Pokój nr 11 dnia 17 czerwca 2005 r. do godz. 10.30

13) Termin związania ofertą

okres 30 dni od dnia złożenia ofert  

 

                                                                  Wójt Gminy Rzeczyca

                                                                        Marek Pałasz