Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

do równowartości kwoty 60 000 euro 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.rzeczyca.pl

2. Tryb

Przetarg nieograniczony do równowartości kwoty 60 000 Euro

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikację można odebrać:

-            osobiście

-         pocztą

Cena specyfikacji – 20,00 PLN 

4. Przedmiot zamówienia

4.1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoRu w pełnym zakresie na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP i Gimnazjum w Rzeczycy o wymiarach 25m x 45m x 10m wraz z zapleczem socjalnym.

Zakres robót obejmuje:

- roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, instalacje c.o., wentylacji mechanicznej,

- roboty budowlane dot. budowy parkingów, dróg dojazdowych, boiska sportowego,  ogrodzenia itp.,

- wyposażenie hali.

Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV :

74262000-3 - Usługi nadzoru budowlanego

74264000-7 - Usługi zarządzania budową

4.2  Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR.

5. Oferta częściowa

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej

6.Oferta wariantowa

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

7. Termin realizacji wymagany:

- rozpoczęcie – 06.2005 r., od dnia podpisania umowy.

- zakończenie – 09.2006 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  tych warunków

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22, ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy (wymagane złożenie stosownych oświadczeń).

Dla spełnienia w/w warunków Wykonawca winien:

1/  przedłożyć oryginał lub kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2/  Wykazać, że posiada kwalifikacje wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia, czyli wykazać posiadanie uprawnień wymaganych Prawem budowlanym w zakresie:

a)      konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń,

b)      instalacji ciepłowniczych,

c)      wodno-kanalizacyjnych,

d)      elektroenergetycznych.

Uprawnienia powyższe powinny być potwierdzone kopią w/w uprawnień i aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

3/ Udokumentować, że w ostatnich 3 latach nadzorował co najmniej 3 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5.000.000 zł  każde, w tym co najmniej 1 obiekt sportowy ( hala sportowa, sala sportowa lub kryty basen ) oraz złożyć pisma referencyjne potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane z należytą starannością.

4/ Ustanowić koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego, który powinien posiadać uprawnienia w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń i wykazać, że w ostatnich 3 latach nabył doświadczenie  zawodowe  w nadzorowaniu robót  budowlanych o podobnym charakterze, w tym udokumentować doświad­czenie w kierowaniu zespołem nadzoru inwestorskiego przy realizacji  min. 1 zadania z udziałem krajowych i zagra­nicznych środków pieniężnych.

9. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie 

Cena – 100 % 

11. Kontakt

Pracownikami uprawnionymi  do kontaktów z oferentami w zakresie przedmiotu zamówienia są: Stanisława Kosiacka

w godz. 800 -1500

Tel., fax : 0-44 710-51-11, 710-52-20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

11.Miejsce i termin składania ofert

Siedziba Zamawiającego:(sekretariat)

Termin: do dnia 2005-05-31, do godz. 11:00

12. Miejsce i termin otwarcia ofert

Siedziba Zamawiającego

Pokój nr 11

Termin: dnia 2005-05-31 o godzinie 11:30

13. Termin związania  ofertą

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Rzeczyca, dn. 12.05.2005 r.

Wójt Gminy Rzeczyca

mgr inż. Marek Pałasz