Rzeczyca, 2005-05-06

RRiZP.340-..../2005

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 60 TYS. EURO

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

ZAKUP KRUSZYWA MINERALNEGO NA REMONTY

DRÓG GMINNYCH W GMINIE RZECZYCA

 POW. TOMASZOWSKI WOJ. ŁÓDZKIE” 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska

97-220 Rzeczyca

www.rzeczyca.pl

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania 7:45 - 15:45

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony  poniżej 60 tys. euro

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

-SIWZ można nabyć w Urzędzie Gminy w Rzeczycy, pokój nr 1 lub za zaliczeniem pocztowym

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa łamanego z przeznaczeniem na remonty i modernizację dróg gminnych w Gminie Rzeczy ca w ilościach jak niżej:

-         kruszywo mineralne o frakcji od 0-31,5 mm w ilości 3500 t

-         kruszywo mineralne o frakcji od 0-63 mm w ilości 500 t

b) Oferowane kruszywo powinno cechować się parametrami nie mniejszymi jak niżej:

-         ścieralność – 25 %

-         nasiąkliwość – 2,0 %

-         mrozoodporność – 2,0 %

c) Kod 14212200-2

d) Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:  do 30 września 2005 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy winni spełniać warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 cyt. wyżej ustawy oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena – 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego:

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca

Pokój nr 2 (sekretariat) do dnia 24 maja 2005 r.  do godz. 11.00

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca

Pokój nr 11 dnia 24 maja 2005 r. do godz. 11.30

12) Termin związania ofertą

okres 30 dni od dnia złożenia ofert  

                                                                              mgr inż. Marek Pałasz

                                                                              Wójt Gminy Rzeczyca