RRiZP.340-06/2005

                                                                                                                                                               

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 60 TYS. EURO 

Przedmiot zamówienia:

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboczy

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska

97-220 Rzeczyca

www.rzeczyca.pl

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania 7:45 - 15:45

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony  poniżej 60 tys. euro

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- SIWZ można nabyć w Urzędzie Gminy w Rzeczycy, pokój nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym ( cena specyfikacji 30,00 zł)

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakres zamówienia:

- docieplenie ścian płytami styropianowymi FS 20 gr. 15 cm, pow. 503,02 m2

- docieplenie stropu wełną mineralną 10 cm, na pow. 281,40 m2

- wymiana 20 okien drewnianych na PCV, pow. 35,73 m2

- wymiana 4 szt. drzwi

- roboty budowlane wykończeniowe.

- Kod CPV: 45543000-7

- Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 15 lipca 2005 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy winni spełniać warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 cyt. wyżej ustawy oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena – 100%

10) miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego:

Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca

Pokój nr 2 (sekretariat) do dnia 2005-04-28 do godz. 12.00

11) termin związania ofertą : okres 30 dni, tj. do dnia 2005-05-28            

                                                                       mgr inż. Marek Pałasz

                                                                        Wójt Gminy Rzeczyca

Rzeczyca, 2005-04-12