Rzeczyca, 2005-04-11 

RRiZP.340-5/2005

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 60 TYS. EURO

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

„ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU GMINY

W RZECZYCY POW. TOMASZOWSKI WOJ. ŁÓDZKIE” 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska

97-220 Rzeczyca

www.rzeczyca.pl

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania 7:45 - 15:45

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony  poniżej 60 tys. euro

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

-SIWZ można nabyć w Urzędzie Gminy w Rzeczycy, pokój nr 1 lub za zaliczeniem

 pocztowym

- cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: - 10,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są:

- zakup 4 szt. zestawów komputerowych /t.j. komputer, klawiatura, monitor + mysz/,

- zakup 2 szt. drukarek monochromatycznych laserowych z funkcją automatycznego

  druku dwustronnego,

- zakup systemów operacyjnych i oprogramowania biurowego dla w/w komputerów

- zakup 8 szt. UPS

- Kod CPV 30241000-0, 30231300-0, 30232120-1, 30233211-3 i 30195100-4

- Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:  do 30 maja 2005 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy winni spełniać warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 cyt. wyżej ustawy oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena – 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego:

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska

97-220 Rzeczyca

Pokój nr 2 (sekretariat) do dnia 28 kwietnia 2005 r.  do godz. 11.00

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska

97-220 Rzeczyca

Pokój nr 11 dnia 28 kwietnia 2005 r. do godz. 11.15

12) Termin związania ofertą

okres 30 dni od dnia złożenia ofert

 

 

                                                                              mgr inż. Marek Pałasz

                                                                              Wójt Gminy Rzeczyca