O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Rzeczyca ogłaszenie

przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

 na:

Wykonanie projektu technicznego na modernizację stacji uzdatniania wody w Sadykierzu.

 

Zamawiający:

Wójt Gminy Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

powiat Tomaszów Mazowiecki

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację

stacji uzdatniania wody w Sadykierzu.

- dostosowanie stacji do uzdatnienia wody w ilości 96 m3/h,

( dotychczas stacja uzdatniała i podawała w sieć 56 m3/h wody)

·        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

            Informacje dla oferenta:

·      Termin składania ofert do 26 kwietnia 2004 r.godz. 1000w UG w Rzeczycy,

(Sekretariat pokój Nr 2)

·      Termin otwarcia ofert 26 kwietnia 2004 r godz. 1030 w UG w Rzeczycy pok.11

·      Termin realizacji zamówienia  do 31 maja 2004 r.

·      Oferta winna być oznaczona: „ Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stacji uzdatniania wody w Sadykierzu”

·      Kryteria oceny ofert Cena 80 %, Termin wykonania 20%

1.  Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie zamówienia jest

     Stanisława Kosiacka Kierownik Referatu Rolnictwa, Inwestycji, 

     Budownictwa  i Komunikacji / tel. 0-44  710-61-76 /.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Osoby biorące udział w postępowaniu winny spełniać wymogi art. 22 i nie 

    podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo 

    zamówień publicznych  (Dz.U. Nr 19, poz. 177). oraz warunki określone  w s.i.w.z.           

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w UG 

    w Rzeczycy pokój Nr 9 bądź za zaliczeniem pocztowym na wniosek 

    zainteresowanego.  (Cena  specyfikacji 10,00 zł) .                                                                    

                                                                 

                                                                           Wójt Gminy Rzeczyca    

                                                            mgr inż. Marek Pałasz