Zamawiający:
Wójt Gminy Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, pow. Tomaszów Maz.

Przedmiot zamówienia:
Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej w Rzeczycy o wymiarach 44,00 m x 24,00 m wraz zapleczem

Dokumentacja winna zawierać:
Koncepcję programowo - techniczną,
Projekt techniczny z wszystkimi branżami i uzgodnieniami,
Kosztorys inwestorski.

Informacje dla oferenta:

Termin składania ofert wstępnych 15.10.2003 r. godz.11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzeczycy pokój Nr 11,
Termin rozpoczęcia negocjacji 15.10.2003r. godz.11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzeczycy, pokój Nr 11,
Pożądany termin realizacji zamówienia 24 stycznia 2004 r.,
Oferta winna być oznaczona: "Oferta wstępna na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej w Rzeczycy"
Kryteria oceny ofert: Cena 70%, Kredytowanie 20%, Termin 10%
Negocjacje z oferentami będą prowadzone w tym samym dniu, bądź we wskazanym terminie przez Zamawiającego.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie zamówienia jest Stanisława Kosiacka Kierownik Referatu Rolnictwa, Inwestycji, Budownictwa i Komunikacji w Urzędzie Gminy w Rzeczycy (tel. 0-44 710-61-76),
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Osoby biorące udział w postępowaniu winny spełniać wymogi art. 19 i 22 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tj.Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) oraz warunki określone w s.i.w.z.
Zamówienie realizowane będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w UG w Rzeczycy pokój nr 11. (cena specyfikacji - 20 zł).