Przedmiot zamówienia:
Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z destruktu bitumicznego na drodze gminnej w m. Glina gm. Rzeczyca, woj. łódzkie o pow. 4100 m2
Zakres robót obejmuje:
- mechaniczne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w
ilości 1,55 kb/m2
- mechaniczne rozsypanie kruszywa bazaltowego 5/8 w
ilości 13 kg/m2
- zawałowanie rozścielonej warstwy kruszywa,
- pielęgnacja nawierzchni z usuwaniem kruszywa
niezwiązanego,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych.
Wykonawca uwzglądni w cenie oferowanej koszty związane z oznakowaniem robót.