Adres skrzynki na ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektroniczego Urzędu Podawczego

2. Dostarczanie dokumentów w godzinach pracy Urzędu ( 7.45 - 15. 45) do Sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 2 na następujących nośnikach danych:

a. Dyskietka 1.44 MB

b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć mozliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczonych do Urzędu:

1. Dokumenty elektronczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2. Akceptowane formaty załączników to:

a. DOC, RTF

b. XLS

c. CSV

d. TXT

e. GIF, TIF, BMP,JPG

f. PDF

g.ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza ( dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpoznane.