Urząd Gminy w Rzeczycy

ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

ds. gospodarki nieruchomościami, dróg i planowania przestrzennego

I.     Wymagania niezbędne :

1.    wykształcenie wyższe

2.    biegła znajomość obsługi komputera w tym znajomość pakietu MS Office,

3.    znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o drogach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego

4.    obywatelstwo polskie,

5.    niekaralność

6.    duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań,  dyspozycyjność

II.   Wymagania dodatkowe :

1.doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

2. umiejętność pracy w zespole, samodyscyplina,

III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      sprawy związane z gospodarowaniem gminnym zasobem komunalnym,

2.      przygotowywanie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

3.      nazewnictwo ulic i placów,

4.      numeracja porządkowa nieruchomości,

5.      przygotowywanie materiałów oraz organizowanie przetargów na zbywanie nieruchomości ,

6.      przygotowywanie dokumentów do wyceny nieruchomości komunalnych,

7.      przygotowywanie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,

8.      podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym o wpis w księdze wieczystej,

9.      współpraca z organami Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego w zakresie regulacji prawnej nieruchomości,

10.  prowadzenie spraw związanych z komunalizacją ,

11.  prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,

12.  prowadzenie spraw związanych z ustaleniem granic i podziałem nieruchomości,

13.  prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

IV.   Wymagane dokumenty:

1.     życiorys zawodowy ( CV) ,

2.     list motywacyjny,

3.     dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

4.     kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

5.     kwestionariusz osobowy ,

6.     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7.     zaświadczenie o stanie zdrowia,

8.     zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności, 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Rzeczycy pokój Nr  2 ( Sekretariat) lub przesyłać pocztą  na adres:

Urząd Gminy

ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca

w kopercie lub teczce z dopiskiem: 

Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, dróg i planowania przestrzennego

w terminie do dnia  12 czerwca 2007 r. ( liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Rzeczycy)

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Rzeczycy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.rzeczyca.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy( CV) powinny być opatrzone klauzulą :” Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )  

Rzeczyca, 28 maja 2007 r.